Cwestiynau cyffredin

Beth yw Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP)?

Tagiau: Diogelu

Yn dilyn ymchwiliad yr Arglwydd Laming i farwolaeth Victoria Climbie, fe’i gwnaed yn ofynnol gan Ddeddf Plant 2004 i bob Awdurdod Lleol ledled Cymru a Lloegr sefydlu Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP). Darllen mwy >

Pwy sy’n gyfrifol am ddiogelu?

Tagiau: Diogelu

Pwysleisiodd adroddiad yr Arglwydd Laming (2003) fod gan bawb gyfrifoldeb am ddiogelu. Mae hyn yn golygu y dylai pawb mewn lleoliad addysg (gan gynnwys cyrff fel Estyn), wybod gyda phwy i gysylltu Darllen mwy >

A yw bwlio yn fater diogelu neu ddim?

Tagiau: Diogelu

Diogelu plant a phobl ifanc O dan Ddeddf Plant 1989, dylid mynd i’r afael ag achos o fwlio fel pryder ynghylch amddiffyn plant pan fydd ‘achos rhesymol i amau bod plentyn yn dioddef, neu’n Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â dysgwyr sy’n oedolion?

Tagiau: Diogelu

Nid yw’r diffiniad newydd o weithgarwch rheoledig mewn perthynas ag oedolion yn labelu oedolion fel ‘agored i niwed’ mwyach. Darllen mwy >

Felly a oes angen i wirfoddolwyr gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Nid statws unigolyn fel gwirfoddolwr sy’n pennu p’un a oes angen gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriadau manylach ar gyfer gweithgareddau rheoledig ai peidio. Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â phlant?

Tagiau: Diogelu

Mae’r diffiniad llawn a chyfreithiol o weithgarwch rheoledig wedi’i amlinellu yn Atodlen 4 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, fel y’i diwygiwyd (gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn benodol). Mae Darllen mwy >

Beth yw’r Ddeddf Diogelu Rhyddidau a sut mae’n berthnasol i ddiogelu?

Tagiau: Diogelu

Daeth y Ddeddf Diogelu Rhyddidau i rym o 10 Medi 2012 gyda mwy o newidiadau yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2012. Bydd y Ddeddf yn dod i rym yn raddol dros y blynyddoedd nesaf. Darllen mwy >

Beth mae ‘diogelu’ yn ei gynnwys?

Tagiau: Diogelu

Mae gan bob awdurdod lleol, a darparwr, gan gynnwys ysgolion annibynnol, ddyletswydd statudol i arfer eu swyddogaethau gyda’r bwriad o ddiogelu a hyrwyddo lles eu dysgwyr. Mae diogelu a hyrwyddo Darllen mwy >

Sut bydd arolygwyr yn defnyddio’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion?

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion i bob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi pob athro/athrawes mewn ysgol?

Tagiau: Arsylwi gwers

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint yr ysgol sy’n cael ei harolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

Pages