Cwestiynau cyffredin

A all staff ysgolion chwilio disgybl?

Tagiau: Diogelu

Mae Adran 45 Deddf Lleihau Troseddu Treisgar, 2006, yn rhoi pŵer i ysgolion chwilio disgybl, gyda’i ganiatâd neu hebddo, lle bo sail resymol i amau ei fod ganddo/ganddi arf (cyllyll, llafnau ac ati). Darllen mwy >

A all staff ysgolion ddefnyddio ffrwyno wyneb i lawr / gorwedd wyneb i lawr?

Tagiau: Diogelu

Ymyriad diogel ac effeithiol – defnyddio grym rhesymol a chwilio am arfauYm Mawrth 2005, cyhoeddwyd dogfen ganllawiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru: Fframwaith ar gyfer Polisi ac Arferion o ran Darllen mwy >

A all staff ysgolion ddefnyddio grym i reoli disgybl?

Tagiau: Diogelu

O dan Adran 93 Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 mae gan unrhyw athro sy’n gweithio yn yr ysgol neu unrhyw berson arall sydd, gydag awdurdod y pennaeth, â rheolaeth neu ofal cyfreithiol ar y Darllen mwy >

Beth y mae seibiant a neilltuo yn ei olygu?

Tagiau: Diogelu

Dylai polisïau ar ymyriadau corfforol rhwystrol gynnwys cyfeiriad at y canlynol: Y gwahaniaeth rhwng: neilltuo lle caiff disgybl ei orfodi i dreulio amser ar ei ben ei hun yn erbyn ei Darllen mwy >

Am beth mae Estyn yn chwilio wrth arolygu recriwtio diogel?

Tagiau: Diogelu

Bydd yr ateb i’r cwestiwn hwn yn amrywio yn ôl y sector sy’n cael ei arolygu, gan fod dyletswyddau a phwerau statudol Estyn yn amrywio ar draws y rhain. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn ymateb i gŵynion am ddarparwyr os yw’n cynnwys elfen o ddiogelu?

Os yw Estyn yn derbyn cwyn yn ymwneud â phlentyn unigol sy’n nodi materion diogelu, neu am unigolyn sydd o bosibl yn cam-drin, bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio ar unwaith at swyddog diogelu Estyn. Darllen mwy >

Beth yw rôl Estyn o ran diogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed?

Tagiau: Diogelu

Rhwymedigaethau arolygu Estyn mewn ysgolion annibynnol ac ysgolion a gynhelir yw adrodd ar gyfraniad yr ysgol at les disgyblion. Darllen mwy >

Pa fath o hyfforddiant diogelu y dylai staff addysg ei gael?

Tagiau: Diogelu

Lefel a chynnwys hyfforddiant diogelu yw rhagorfraint y BLlDP yn dilyn arweiniad generig ar ddiogelu Cymru gyfan, ac ati. Darllen mwy >

Pwy ddylai gael hyfforddiant diogelu lefel sylfaenol?

Tagiau: Diogelu

Mae asiantaethau unigol yn gyfrifol am sicrhau bod pob aelod o’u staff yn gymwys a hyderus i gyflawni eu cyfrifoldebau am ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Mae niferoedd sylweddol o bobl sydd naill Darllen mwy >

Pwy sy’n penderfynu pa hyfforddiant diogelu y dylai staff ei gael?

Tagiau: Diogelu

Cyfrifoldeb y BLlDP yw goruchwylio’r hyfforddiant sydd ar gael i asiantaethau perthnasol a’u staff mewn ardal benodol. Darllen mwy >

Pages