Cwestiynau cyffredin

Beth yw rôl Estyn o ran diogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed?

Tagiau: Diogelu

Rhwymedigaethau arolygu Estyn mewn ysgolion annibynnol ac ysgolion a gynhelir yw adrodd ar gyfraniad yr ysgol at les disgyblion. Darllen mwy >

Pa fath o hyfforddiant diogelu y dylai staff addysg ei gael?

Tagiau: Diogelu

Lefel a chynnwys hyfforddiant diogelu yw rhagorfraint y BLlDP yn dilyn arweiniad generig ar ddiogelu Cymru gyfan, ac ati. Darllen mwy >

Pwy ddylai gael hyfforddiant diogelu lefel sylfaenol?

Tagiau: Diogelu

Mae asiantaethau unigol yn gyfrifol am sicrhau bod pob aelod o’u staff yn gymwys a hyderus i gyflawni eu cyfrifoldebau am ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Mae niferoedd sylweddol o bobl sydd naill Darllen mwy >

Pwy sy’n penderfynu pa hyfforddiant diogelu y dylai staff ei gael?

Tagiau: Diogelu

Cyfrifoldeb y BLlDP yw goruchwylio’r hyfforddiant sydd ar gael i asiantaethau perthnasol a’u staff mewn ardal benodol. Darllen mwy >

Beth yw Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP)?

Tagiau: Diogelu

Yn dilyn ymchwiliad yr Arglwydd Laming i farwolaeth Victoria Climbie, fe’i gwnaed yn ofynnol gan Ddeddf Plant 2004 i bob Awdurdod Lleol ledled Cymru a Lloegr sefydlu Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP). Darllen mwy >

Pwy sy’n gyfrifol am ddiogelu?

Tagiau: Diogelu

Pwysleisiodd adroddiad yr Arglwydd Laming (2003) fod gan bawb gyfrifoldeb am ddiogelu. Mae hyn yn golygu y dylai pawb mewn lleoliad addysg (gan gynnwys cyrff fel Estyn), wybod gyda phwy i gysylltu Darllen mwy >

A yw bwlio yn fater diogelu neu ddim?

Tagiau: Diogelu

Diogelu plant a phobl ifanc O dan Ddeddf Plant 1989, dylid mynd i’r afael ag achos o fwlio fel pryder ynghylch amddiffyn plant pan fydd ‘achos rhesymol i amau bod plentyn yn dioddef, neu’n Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â dysgwyr sy’n oedolion?

Tagiau: Diogelu

Nid yw’r diffiniad newydd o weithgarwch rheoledig mewn perthynas ag oedolion yn labelu oedolion fel ‘agored i niwed’ mwyach. Darllen mwy >

Felly a oes angen i wirfoddolwyr gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Nid statws unigolyn fel gwirfoddolwr sy’n pennu p’un a oes angen gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriadau manylach ar gyfer gweithgareddau rheoledig ai peidio. Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â phlant?

Tagiau: Diogelu

Mae’r diffiniad llawn a chyfreithiol o weithgarwch rheoledig wedi’i amlinellu yn Atodlen 4 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, fel y’i diwygiwyd (gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn benodol). Mae Darllen mwy >

Pages