Cwestiynau cyffredin

A ddylid adnewyddu gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfnodol?

Nid oes angen i staff ddiweddaru eu gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os ydynt yn aros mewn cyflogaeth barhaus. Darllen mwy >

Beth mae arfer recriwtio diogel yn ei olygu?

Mae ‘recriwtio diogel’ yn golygu meddwl am, a chynnwys, materion yn ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant a hyrwyddo lles plant ym mhob cam o’r broses recriwtio. Mae’n dechrau gyda’r broses o Darllen mwy >

Ydy e'n anghyfreithlon i ofyn i gyflogai gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os nad yw’n angenrheidiol mewn gwirionedd?

Ydy, o dan Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, nid yw’n ofynnol i rywun sydd â hanes troseddol ddatgelu unrhyw euogfarnau sydd wedi darfod oni bai bod y swydd y maent yn gwneud cais amdani, neu’n ei Darllen mwy >

Pa swyddi/rolau y mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar eu cyfer?

O dan delerau Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 dim ond cyflogeion sy’n cael cyswllt heb oruchwyliaeth â phlant yn aml (hynny yw, o dan 18 oed) sy’n ymgymryd â gweithgarwch rheoledig y mae’n ofynnol Darllen mwy >

A all staff ysgolion chwilio disgybl?

Tagiau: Diogelu

Mae Adran 45 Deddf Lleihau Troseddu Treisgar, 2006, yn rhoi pŵer i ysgolion chwilio disgybl, gyda’i ganiatâd neu hebddo, lle bo sail resymol i amau ei fod ganddo/ganddi arf (cyllyll, llafnau ac ati). Darllen mwy >

A all staff ysgolion ddefnyddio ffrwyno wyneb i lawr / gorwedd wyneb i lawr?

Tagiau: Diogelu

Ymyriad diogel ac effeithiol – defnyddio grym rhesymol a chwilio am arfauYm Mawrth 2005, cyhoeddwyd dogfen ganllawiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru: Fframwaith ar gyfer Polisi ac Arferion o ran Darllen mwy >

A all staff ysgolion ddefnyddio grym i reoli disgybl?

Tagiau: Diogelu

O dan Adran 93 Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 mae gan unrhyw athro sy’n gweithio yn yr ysgol neu unrhyw berson arall sydd, gydag awdurdod y pennaeth, â rheolaeth neu ofal cyfreithiol ar y Darllen mwy >

Beth y mae seibiant a neilltuo yn ei olygu?

Tagiau: Diogelu

Dylai polisïau ar ymyriadau corfforol rhwystrol gynnwys cyfeiriad at y canlynol: Y gwahaniaeth rhwng: neilltuo lle caiff disgybl ei orfodi i dreulio amser ar ei ben ei hun yn erbyn ei Darllen mwy >

Am beth mae Estyn yn chwilio wrth arolygu recriwtio diogel?

Tagiau: Diogelu

Bydd yr ateb i’r cwestiwn hwn yn amrywio yn ôl y sector sy’n cael ei arolygu, gan fod dyletswyddau a phwerau statudol Estyn yn amrywio ar draws y rhain. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn ymateb i gŵynion am ddarparwyr os yw’n cynnwys elfen o ddiogelu?

Os yw Estyn yn derbyn cwyn yn ymwneud â phlentyn unigol sy’n nodi materion diogelu, neu am unigolyn sydd o bosibl yn cam-drin, bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio ar unwaith at swyddog diogelu Estyn. Darllen mwy >

Pages