Cwestiynau cyffredin

Beth yw’r gofyniad i ddarparwr dysgu yn y gwaith ar gyfer dysgwyr 16-18 oed sicrhau bod goruchwylwyr dysgu yn y gwaith wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Dylid gofyn i sefydliadau hyfforddi neu gyflogwyr sy’n cymryd cyfrifoldeb am bobl o dan 18 oed sy’n ddi-waith ar leoliad tymor hir, h.y. Darllen mwy >

A yw Estyn yn disgwyl i gyflogwyr gyda phrentisiaid gynnal gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Nid yw o fewn cylch gwaith arolygu Estyn i ofyn am unrhyw beth ynglŷn â gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Darllen mwy >

A oes rhaid i fyfyrwyr dros 16 oed ar leoliadau gwaith mewn ysgolion a meithrinfeydd fel rhan o’r cwrs gwblhau eu gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn iddynt ddechrau?

Tagiau: Gwiriadau'r DBS

Mae hyn yn dibynnu ar sut mae’r myfyrwyr yn gweithio tra byddant ar leoliad. Os yw lleoliad y myfyriwr yn bodloni’r meini prawf ar gyfer ‘gweithgarwch rheoledig’ h.y. Darllen mwy >

A oes gofyn i Yrwyr Tacsi gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Yn ddiweddar, bu newid deddfwriaethol, sy’n caniatáu i awdurdodau trwyddedu tacsi ofyn am wiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr holl geisiadau trwyddedu tacsi. Yn y Darllen mwy >

A ddylai Llywodraethwyr gael gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Cyn 10 Medi 2012, o dan Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, yn rhinwedd eu rôl roedd llywodraethwyr ysgol yn ymgymryd â gweithgarwch rheoledig yn ymwneud â phlant, ac felly’n gymwys i gael gwiriadau Darllen mwy >

A ddylai Masnachau a gweithwyr cynnal a chadw gael gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Yn dilyn diwygiadau a wnaed gan y Ddeddf Diogelu Rhyddidau, nid yw unrhyw waith cyflogedig a wneir mewn lle penodol, sy’n rhoi’r cyfle i weithiwr gael cyswllt gyda phlant ac sydd o natur achlysurol Darllen mwy >

A ddylid adnewyddu gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfnodol?

Nid oes angen i staff ddiweddaru eu gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os ydynt yn aros mewn cyflogaeth barhaus. Darllen mwy >

Beth mae arfer recriwtio diogel yn ei olygu?

Mae ‘recriwtio diogel’ yn golygu meddwl am, a chynnwys, materion yn ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant a hyrwyddo lles plant ym mhob cam o’r broses recriwtio. Mae’n dechrau gyda’r broses o Darllen mwy >

Ydy e'n anghyfreithlon i ofyn i gyflogai gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd os nad yw’n angenrheidiol mewn gwirionedd?

Ydy, o dan Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, nid yw’n ofynnol i rywun sydd â hanes troseddol ddatgelu unrhyw euogfarnau sydd wedi darfod oni bai bod y swydd y maent yn gwneud cais amdani, neu’n ei Darllen mwy >

Pa swyddi/rolau y mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar eu cyfer?

O Fedi 2012, diwygiwyd y gofynion ar gyfer gwiriadau’r SCT. O dan delerau Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 dim ond cyflogeion sy’n cael cyswllt heb oruchwyliaeth â phlant yn aml (hynny yw, o dan 18 Darllen mwy >

Pages