Cwestiynau cyffredin

Faint fydd arolygiadau o ysgolion pob oed yn para?

Bydd yr arolygiadau hyn yn para’r un faint o amser ag arolygiadau ysgolion uwchradd (gweler uchod). Darllen mwy >

A yw Estyn yn disgwyl i ysgolion gynnal ‘arolygon ffug’ er mwyn paratoi ar gyfer arolygiad?

Nac ydyw. Rydym yn annog ysgolion i beidio â chynnal ‘arolygon ffug’. Bob dydd, dylai ffocws ysgolion fod ar gyflwyno addysg o safon uchel er budd yr holl ddisgyblion. Darllen mwy >

A yw Estyn yn cyhoeddi arweiniad am E-ddiogelwch mewn ysgolion?

Tagiau: Diogelu

Nid yw Estyn yn cyhoeddi arweiniad ar gyfer ysgolion mewn unrhyw faterion y tu allan i drefniadau arolygu. Darllen mwy >

A yw Estyn yn ystyried y modd y mae ysgol yn ymdrin â nodi ymwelwyr, ac yn cofnodi gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer staff?

Nid oes gan Estyn unrhyw ddisgwyliadau penodol yn y modd y caiff yr agweddau hyn eu rheoli ar lefel y darparwr. Darllen mwy >

A oes yn rhaid i ysgolion gofnodi cwynion rhieni?

Mae Adran 29 Deddf Addysg 2002 yn gofyn i gyrff llywodraethol yr holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion a rhoi cyhoeddusrwydd i weithdrefnau o’r fath. Darllen mwy >

Pwy sy’n gyfrifol am ymchwilio i honiadau chwythu’r chwiban?

O dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (y Ddeddf), disgrifir Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) fel 'unigolyn rhagnodedig', sy’n golygu y gall cyflogai adroddant unrhyw Darllen mwy >

Beth mae chwythu’r chwiban yn ei olygu?

Datgeliadau chwythu’r chwiban Cyflwynwyd Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (y Ddeddf) i ddiogelu cyflogeion sy’n gofidio am gamweddau ble maent yn gweithio ac eisiau 'chwythu’r chwiban'. Mae’ Darllen mwy >

A ddylid dweud wrth dîm arolygu am unrhyw ymchwiliadau diogelu sy’n cael eu cynnal adeg arolygiad?

Tagiau: Diogelu

Mae’r ateb i’r cwestiwn bob amser yn dibynnu ar y cyd-destun ar y pryd. Fel arfer, mae materion disgyblu staff yn gyfrinachol rhwng yr aelod staff a’u cyflogwr. Darllen mwy >

Beth mae meithrin perthynas amhriodol yn ei olygu?

Tagiau: Diogelu

Mae meithrin perthynas amhriodol yn cyfeirio at ymddygiad oedolyn, a’r unig ddiben yw ennyn ymddiriedaeth plentyn a/neu oedolion i gamddefnyddio perthnasoedd er mwyn gallu cam-drin yn rhywiol. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn arolygu diogelu pan fydd darparwr yn isgontractio’i holl ddarpariaeth i golegau neu ddarparwyr eraill?

Tagiau: Diogelu

Y darparwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod ei isgontractwyr yn gwneud y trefniadau diogelu priodol. Felly, ar arolygiad, bydd Estyn am weld pa mor dda y mae’r darparwr yn rheoli’r maes cyfrifoldeb hwn. Darllen mwy >

Pages