Cwestiynau cyffredin

A oes yn rhaid i ysgolion gofnodi cwynion rhieni?

Mae Adran 29 Deddf Addysg 2002 yn gofyn i gyrff llywodraethol yr holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion a rhoi cyhoeddusrwydd i weithdrefnau o’r fath. Darllen mwy >

Pwy sy’n gyfrifol am ymchwilio i honiadau chwythu’r chwiban?

O dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (y Ddeddf), disgrifir Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) fel 'unigolyn rhagnodedig', sy’n golygu y gall cyflogai adroddant unrhyw Darllen mwy >

Beth mae chwythu’r chwiban yn ei olygu?

Datgeliadau chwythu’r chwiban Cyflwynwyd Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (y Ddeddf) i ddiogelu cyflogeion sy’n gofidio am gamweddau ble maent yn gweithio ac eisiau 'chwythu’r chwiban'. Mae’ Darllen mwy >

A ddylid dweud wrth dîm arolygu am unrhyw ymchwiliadau diogelu sy’n cael eu cynnal adeg arolygiad?

Tagiau: Diogelu

Mae’r ateb i’r cwestiwn bob amser yn dibynnu ar y cyd-destun ar y pryd. Fel arfer, mae materion disgyblu staff yn gyfrinachol rhwng yr aelod staff a’u cyflogwr. Darllen mwy >

Beth mae meithrin perthynas amhriodol yn ei olygu?

Tagiau: Diogelu

Mae meithrin perthynas amhriodol yn cyfeirio at ymddygiad oedolyn, a’r unig ddiben yw ennyn ymddiriedaeth plentyn a/neu oedolion i gamddefnyddio perthnasoedd er mwyn gallu cam-drin yn rhywiol. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn arolygu diogelu pan fydd darparwr yn isgontractio’i holl ddarpariaeth i golegau neu ddarparwyr eraill?

Tagiau: Diogelu

Y darparwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod ei isgontractwyr yn gwneud y trefniadau diogelu priodol. Felly, ar arolygiad, bydd Estyn am weld pa mor dda y mae’r darparwr yn rheoli’r maes cyfrifoldeb hwn. Darllen mwy >

Beth yw’r gofyniad i ddarparwr dysgu yn y gwaith ar gyfer dysgwyr 16-18 oed sicrhau bod goruchwylwyr dysgu yn y gwaith wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Dylid gofyn i sefydliadau hyfforddi neu gyflogwyr sy’n cymryd cyfrifoldeb am bobl o dan 18 oed sy’n ddi-waith ar leoliad tymor hir, h.y. Darllen mwy >

A yw Estyn yn disgwyl i gyflogwyr gyda phrentisiaid gynnal gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Nid yw o fewn cylch gwaith arolygu Estyn i ofyn am unrhyw beth ynglŷn â gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Darllen mwy >

A oes rhaid i fyfyrwyr dros 16 oed ar leoliadau gwaith mewn ysgolion a meithrinfeydd fel rhan o’r cwrs gwblhau eu gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn iddynt ddechrau?

Tagiau: Gwiriadau'r DBS

Mae hyn yn dibynnu ar sut mae’r myfyrwyr yn gweithio tra byddant ar leoliad. Os yw lleoliad y myfyriwr yn bodloni’r meini prawf ar gyfer ‘gweithgarwch rheoledig’ h.y. Darllen mwy >

A ddylai Masnachau a gweithwyr cynnal a chadw gael gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Yn dilyn diwygiadau a wnaed gan y Ddeddf Diogelu Rhyddidau, nid yw unrhyw waith cyflogedig a wneir mewn lle penodol, sy’n rhoi’r cyfle i weithiwr gael cyswllt gyda phlant ac sydd o natur achlysurol Darllen mwy >

Pages