Cwestiynau cyffredin

Sut mae barnau ar gyfer arolygiadau o ysgolion pob oed yn cael eu llunio pan fydd anghysonderau ym mherfformiad y cyfnod cynradd a’r cyfnod uwchradd?

Tagiau: BarnauPob oed

Yr egwyddor gyffredinol yw y bydd arolygwyr yn ystyried cydbwysedd y cryfderau a meysydd i’w gwella ar draws pob cyfnod allweddol. Wrth ddadansoddi gwybodaeth perfformiad, dylai arolygwyr roi mwy Darllen mwy >

Pa holiaduron fydd disgyblion a rhieni yn eu cael os bydd arolygiad o ysgol pob oed yn cael ei gynnal?

Nid yw disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn cael holiadur. Mae’r disgyblion hyn yn rhoi eu barn pan fyddant yn cyfarfod ag arolygwyr yn ystod wythnos yr arolygiad. Darllen mwy >

Pwy ddylai fod yn y cyfarfod adborth terfynol ar gyfer arolygiad o ysgol pob oed?

Yr ysgol fyddai’n penderfynu pa aelodau o’r uwch dîm arwain ddylai fynychu’r cyfarfod adborth, ond ni fyddem yn rhagweld y byddai hyn yn cynnwys mwy na thri neu bedwar aelod o’r uwch dîm. Darllen mwy >

A fydd yr arolygydd cymheiriaid mewn arolygiad o ysgol pob oed o’r sector cynradd neu’r sector uwchradd?

Gallai’r arolygydd cymheiriaid ddod o ysgol pob oed arall, y sector cynradd, neu o’r sector uwchradd. Darllen mwy >

Beth yw cyfansoddiad timau arolygu ysgolion pob oed?

Bydd yr arolygiad yn cael ei staffio gan dîm o arolygwyr sydd ag ystod briodol o fedrau a phrofiad i arolygu ysgol pob oed. Darllen mwy >

Faint o enwebeion sydd ym mhob arolygiad o ysgol pob oed?

Gall yr ysgol enwebu un aelod o staff i ymgymryd â’r rôl hon, os yw’n dymuno cael enwebai. Yr ysgol fydd i benderfynu pa aelod o staff yw’r gorau i ymgymryd â’r rôl hon. Darllen mwy >

Faint mae arolygiadau o ysgolion pob oed yn para?

Bydd yr arolygiadau hyn yn para’r un faint o amser ag arolygiadau ysgolion uwchradd (gweler uchod). Darllen mwy >

A yw Estyn yn disgwyl i ysgolion gynnal ‘arolygon ffug’ er mwyn paratoi ar gyfer arolygiad?

Nac ydyw. Rydym yn annog ysgolion i beidio â chynnal ‘arolygon ffug’. Bob dydd, dylai ffocws ysgolion fod ar gyflwyno addysg o safon uchel er budd yr holl ddisgyblion. Darllen mwy >

A yw Estyn yn cyhoeddi arweiniad am E-ddiogelwch mewn ysgolion?

Tagiau: Diogelu

Nid yw Estyn yn cyhoeddi arweiniad ar gyfer ysgolion mewn unrhyw faterion y tu allan i drefniadau arolygu. Darllen mwy >

A yw Estyn yn ystyried y modd y mae ysgol yn ymdrin â nodi ymwelwyr, ac yn cofnodi gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer staff?

Nid oes gan Estyn unrhyw ddisgwyliadau penodol yn y modd y caiff yr agweddau hyn eu rheoli ar lefel y darparwr. Darllen mwy >

Pages