Cwestiynau cyffredin

Mae fy mab/merch yn cael ei fwlio/bwlio yn adeilad y darparwr. Er i mi roi gwybod i’r pennaeth am hyn, mae fy mhlentyn yn cael ei fwlio/bwlio o hyd. A fyddai’n bosibl i mi gyfarfod â’r arolygydd cofnodol i drafod y mater?

Tagiau: Diogelu

Mae’n bosibl i unrhyw riant neu warcheidwad sydd â phryderon ynghylch darpariaeth darparwr ar gyfer iechyd a lles gofnodi hyn ar yr holiadur yr ydym yn gwahodd pob rhiant/gofalwr i’w lenwi cyn yr Darllen mwy >

Sut ydw i’n rhoi gwybod i Estyn beth yw fy marn am ysgol fy mhlant?

Rydym yn gwahodd rhieni i lenwi holiadur cyn arolygiad yr ysgol. Hefyd, mae arolygwyr yn cynnal cyfarfod byr â rhieni, ar y nos Lun ar ddechrau’r arolygiad fel arfer. Darllen mwy >

Sut gallaf gael gwybodaeth am fy ysgolion lleol neu ddarparwyr addysg a hyfforddiant eraill?

I gael gwybodaeth gyffredinol am eich ysgol, dylech gysylltu’n uniongyrchol â hi. Darllen mwy >

Beth ddylwn ei wneud os oes gennyf gŵyn am ysgol neu ddarparwr addysg a hyfforddiant arall?

Os oes gennych gŵyn am ysgol neu ddarparwr addysg a hyfforddiant arall, dylech godi eich pryderon â’r darparwr, yn y lle cyntaf. Darllen mwy >

Sut ydw i’n cwyno am Estyn?

Hoffem glywed eich barn chi am ein gwaith a sut mae’n effeithio arnoch. Darllen mwy >

Beth ddylai arolygwyr ei wneud os byddant yn sylwi ar fater Iechyd a Diogelwch penodol yn ystod arolygiad?

Tagiau: Diogelu

Caiff yr arweiniad perthnasol ar iechyd a diogelwch ei esbonio yn y llawlyfrau arweiniad arolygu ar gyfer pob sector. Nid yw arolygwyr yn arbenigwyr ar iechyd a diogelwch. Darllen mwy >

Beth ddylwn ei wneud os oes arnaf eisiau rhoi gwybod am fater amddiffyn plant, neu fater yn ymwneud ag amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed?

Tagiau: Diogelu

Os oes gennych bryder yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’n swyddfa: Swyddog diogelu arweiniol 02920 446482 (24 awr) Dirprwy swyddog diogelu 02920 446484 (24 awr) Mae manylion cyswllt y Darllen mwy >

Beth yw canlyniadau posibl ymweliad dilynol pan fydd ysgol yn y categori mesurau arbennig?

Os bydd y tîm yn barnu bod yr ysgol wedi gwneud digon o gynnydd mewn perthynas â’r argymhellion, bydd Estyn yn argymell i Brif Arolygydd EM bod yr ysgol yn cael ei thynnu oddi ar y rhestr ysgolion y Darllen mwy >

Rhoddwyd fy ysgol yn y categori ‘mesurau arbennig’. Beth gallaf ei ddisgwyl nesaf?

Mae arweiniad Estyn ar yr hyn a fydd yn digwydd ar ôl penderfynu bod angen mesurau arbennig ar ysgol wedi’i amlinellu yn yr arweiniad ar ein gwefan. Darllen mwy >

Pages