Cwestiynau cyffredin

A allaf i dderbyn diweddariadau rheolaidd ar waith arolygu Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Gallwch, mae modd cofrestru i gael diweddariadau ar wefan Estyn. Mae’n bosibl dilyn Estyn ar twitter hefyd, sef @AEMEstyn. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn arolygu addysg grefyddol ym mhob ysgol?

Tagiau: Proses arolygu

Yn y rhan fwyaf o ysgolion, dylai addysg grefyddol fod yn rhan o’r cwricwlwm eang a chytbwys y mae Estyn yn ei arolygu. Nid yw Estyn yn adrodd ar bob pwnc yn unigol. Darllen mwy >

Pam ydym ni’n defnyddio holiaduron cyn-arolygiad?

Mae gennym holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae’r rhain yn llywio trywyddau ymholi ar gyfer y tîm arolygu yn ystod yr arolygiad. Darllen mwy >

Sut gall arweinwyr, staff a rhieni ddefnyddio ein hadroddiadau i nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad. Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol. Darllen mwy >

Ble mae presenoldeb yn ymddangos yn y Fframwaith Arolygu Cyffredin?

Bydd arolygwyr yn ystyried presenoldeb ym Maes Arolygu 2 - Lles ac agweddau at ddysgu, yn bennaf. Darllen mwy >

Sut dylai ysgolion fynd ati i hunanwerthuso?

Bydd arolygwyr yn defnyddio hunanwerthusiad presennol yr ysgol fel man cychwyn ar gyfer eu gwaith. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn dewis pa ysgolion i’w harolygu?

Bob blwyddyn, rydym yn dewis sampl gynrychioliadol fras o ysgolion i’w harolygu. Darllen mwy >

A alla’ i weld y nodiadau o’r wers a gwblhawyd gan yr arolygydd yn ystod arsylwad o wers/sesiwn?

Mae arolygwyr yn gwerthuso a thrafod y cryfderau a’r diffygion mewn addysgu sy’n ymwneud â phob gwers/sesiwn a arsylwyd, ond nid ydynt yn llenwi ffurflenni arsylwi gwersi ar wahân. Darllen mwy >

Pages