Cwestiynau cyffredin

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng AEM ac Arolygydd Cofrestredig neu Arolygydd Cofrestredig Meithrin?

Caiff Arolygydd EM Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (AEM) ei gyflogi’n uniongyrchol gan Estyn. Darllen mwy >

A allaf i dderbyn diweddariadau rheolaidd ar waith arolygu Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Gallwch, mae modd cofrestru i gael diweddariadau ar wefan Estyn. Mae’n bosibl dilyn Estyn ar twitter hefyd, sef @AEMEstyn. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn arolygu addysg grefyddol ym mhob ysgol?

Tagiau: Proses arolygu

Yn y rhan fwyaf o ysgolion, dylai addysg grefyddol fod yn rhan o’r cwricwlwm eang a chytbwys y mae Estyn yn ei arolygu. Nid yw Estyn yn adrodd ar bob pwnc yn unigol. Darllen mwy >

Pam ydych chi wedi cyflwyno holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer staff a llywodraethwyr o Fedi 2017? A pham nad ydych yn cyhoeddi deilliannau’r holiadur ar ddiwedd yr adroddiad?

Mae gennym holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer disgyblion a rhieni ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn llywio trywyddau ymholi ar gyfer y tîm arolygu yn ystod yr arolygiad. Darllen mwy >

Os defnyddir paragraff crynodeb yn hytrach na dwy farn gyffredinol, sut gall arweinwyr, staff a rhieni nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad. Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol. Darllen mwy >

Ble mae presenoldeb yn ymddangos yn y Fframwaith Arolygu Cyffredin newydd?

Bydd arolygwyr yn ystyried presenoldeb ym Maes Arolygu newydd 2 (Lles ac agweddau at ddysgu) yn bennaf. Darllen mwy >

A oes unrhyw newid yn sefyllfa Estyn o ran arolygu chweched dosbarth ysgolion?

Bydd arolygiadau o Fedi 2017 ymlaen yn ystyried ansawdd y ddarpariaeth yn y chweched dosbarth. Darllen mwy >

A fydd yn rhaid i ysgolion newid eu hadroddiad hunanarfarnu yn awr i gyd-fynd â’r fframwaith arolygu newydd?

Na. Mae tir cyffredin rhwng yr hen fframwaith arolygu cyffredin a’r fframwaith arolygu cyffredin newydd. Darllen mwy >

Pages