Pa ddeddfwriaeth sy’n rhoi pwerau arolygu i Estyn?

Mae Estyn yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998.

Mae deddfwriaeth yn pennu penodiad, swyddogaethau a phwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (PAEM); yn benodol, er enghraifft, Deddf Addysg 2005, Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Deddf Plant 2004.  Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn amlinellu swydd statudol y Prif Arolygydd.

Mae Rheoliadau Addysg (Arolygu Ysgolion) (Cymru) 2006 a Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Arolygu Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2014 yn llywodraethu gwaith Estyn hefyd.