A fydd Estyn yn dewis arolygu ysgol pan fydd yn cael pennaeth newydd neu pan fydd cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y disgyblion ar y gofrestr?

Rydym yn dewis yr ysgolion trwy ddefnyddio ystod eang o feini prawf sy’n ymwneud â maint, lleoliad, iaith y cyfarwyddyd, trefol a gwledig, ac ati.  Mae hyn yn sicrhau bod y sampl o ysgolion yn cynrychioli’n fras yr holl ysgolion yng Nghymru bob blwyddyn.  Nid yw Estyn yn defnyddio unrhyw ffactorau risg penodol wrth benderfynu pa ysgolion i’w harolygu bob blwyddyn, er enghraifft penodi pennaeth newydd.  Fodd bynnag, mae’r Prif Arolygydd yn cadw hawl statudol i allu sbarduno arolygiad o unrhyw ysgol ar unrhyw adeg, er enghraifft pan fydd pryderon sylweddol am safon yr addysg a ddarperir gan yr ysgol.  Mae’r Prif Arolygydd hefyd yn cadw’r hawl statudol i arolygu heb roi unrhyw rybudd i’r ysgol/darparwr.