Faint o dystiolaeth o waith disgyblion y bydd arolygwyr eisiau ei gweld?

Bydd arolygwyr eisiau craffu ar sampl o waith disgyblion.  Gan amlaf, byddant yn gofyn i weld sampl o waith gan ddisgyblion mewn grwpiau blwyddyn neu bynciau penodol.  Bydd yr arolygydd cofnodol yn cyflwyno’r ceisiadau hyn yn glir i’r ysgol yn ystod yr alwad ffôn cyn-arolygu ac yng nghyfarfod y tîm arolygu a’r enwebai ar ddiwrnod cyntaf yr arolygiad.  Bydd arolygwyr yn canolbwyntio’n benodol ar ansawdd gwaith disgyblion mewn llythrennedd, rhifedd a TGCh a pha mor dda y mae disgyblion yn cymhwyso’r medrau hyn mewn pynciau eraill ar draws y cwricwlwm.