Beth gall athro/athrawes neu ysgol ei wneud os yw’n credu bod unrhyw un o farnau’r arolygiad yn annheg neu os oes ganddynt bryderon am y dull o gynnal arolygiad?

Os oes pryder gan athro/athrawes, dylai siarad ag enwebai’r ysgol cyn gynted â phosibl am y mater yn y lle cyntaf, gan mai’r enwebai yw’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu.  Bydd yr enwebai yn trafod y mater gyda’r arolygydd cofnodol.

Ni all yr ysgol nac athro herio barnau dim ond oherwydd eu bod yn anghytuno â nhw.  Gall yr ysgol ond herio canfyddiadau’r tîm arolygu ar sail anghywirdeb ffeithiol neu os yw o’r farn na chynhaliwyd yr arolygiad yn unol â chod ymarfer Estyn ar gyfer Arolygwyr.  Ni ddylai’r ysgol herio barnau dim ond oherwydd ei bod yn anghytuno â nhw.  Mae rhagor o wybodaeth am bolisi cwyno Estyn ar gael yma.