Cwestiynau cyffredin

A fydd Estyn yn dewis arolygu ysgol pan fydd yn cael pennaeth newydd neu pan fydd cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y disgyblion ar y gofrestr?

Tagiau: Proses arolygu

Rydym yn dewis yr ysgolion trwy ddefnyddio ystod eang o feini prawf sy’n ymwneud â maint, lleoliad, iaith y cyfarwyddyd, trefol a gwledig, ac ati. Darllen mwy >

Pam mae Estyn yn cynnal arolygiadau ar y cyd o leoliadau meithrin nas cynhelir gydag AGGCC?

Rydym yn cynnal arolygiadau ar y cyd ag AGGCC er mwyn gwneud arolygu meithrinfeydd nas cynhelir yn fwy effeithlon ac effeithiol. Darllen mwy >

Beth yw perthynas Estyn â Llywodraeth Cymru?

Tagiau: Amdanom ni

Estyn yw swyddfa Prif Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond yn cael ein hariannu ganddi. Darllen mwy >

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng AEM ac Arolygydd Cofrestredig neu Arolygydd Cofrestredig Meithrin?

Caiff Arolygydd EM Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (AEM) ei gyflogi’n uniongyrchol gan Estyn. Darllen mwy >

A allaf i dderbyn diweddariadau rheolaidd ar waith arolygu Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Gallwch, mae modd cofrestru i gael diweddariadau ar wefan Estyn. Mae’n bosibl dilyn Estyn ar twitter hefyd, sef @AEMEstyn. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn arolygu addysg grefyddol ym mhob ysgol?

Tagiau: Proses arolygu

Yn y rhan fwyaf o ysgolion, dylai addysg grefyddol fod yn rhan o’r cwricwlwm eang a chytbwys y mae Estyn yn ei arolygu. Nid yw Estyn yn adrodd ar bob pwnc yn unigol. Darllen mwy >

Ar arolygiadau peilot, pwy ddylai lenwi’r holiadur i staff? A ddylai’r ysgol ei anfon at yr holl gyflogeion neu at staff addysgu yn unig? A ddylai staff asiantaeth yn yr ysgol ei lenwi? Beth os yw athro’n sâl ac yn absennol o’r ysgol?

Ar yr arolygiadau peilot, mae’r holiadur i staff ar gyfer athrawon a chynorthwywyr dysgu sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan yr ysgol ac sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol ag addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Pam ydych chi wedi penderfynu cyflwyno holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer staff a llywodraethwyr? A pham nad ydych yn cyhoeddi deilliannau’r holiadur ar ddiwedd yr adroddiad?

Mae gennym holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer disgyblion a rhieni ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn llywio trywyddau ymholi ar gyfer y tîm arolygu yn ystod yr arolygiad. Darllen mwy >

A fydd ysgolion peilot dan anfantais o ran barnau a chanfyddiadau’r arolygiad?

Na. Mae cryn dipyn o dir cyffredin rhwng y fframwaith presennol a’r fframwaith newydd. Darllen mwy >

Os defnyddir paragraff crynodeb yn hytrach na dwy farn gyffredinol, sut gall arweinwyr, staff a rhieni nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad. Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol. Darllen mwy >

Pages