Cwestiynau cyffredin

A yw Estyn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanaf i pan fyddaf yn cyflwyno holiadur cyn-arolygiad?

Nid ydym yn gofyn i unrhyw un ddarparu gwybodaeth bersonol pan fyddant yn cyflwyno holiadur cyn-arolygiad, er enghraifft eich enw neu’ch cyfeiriad. Darllen mwy >

Pa wybodaeth y bydd ar Estyn ei hangen gan awdurdod lleol cyn arolygiad un o’i ysgolion?

Rydym yn disgwyl i’r awdurdod lleol roi briff i ni am yr ysgol cyn bod arolygiad yn dechrau, gan gynnwys barn yr awdurdod am berfformiad yr ysgol. Darllen mwy >

Pam mae barnau’n cynnwys disgrifiadau fel ‘Digonol - angen gwella’ ac ‘Anfoddhaol - angen gwelliant ar frys’?

Tagiau: Barnau

Rydym yn gobeithio bod y rhain yn gwneud disgwyliadau Estyn yn gliriach. Rydym yn disgwyl i bob ysgol/darparwr roi addysg neu hyfforddiant o ansawdd da bob dydd. Darllen mwy >

A yw Estyn yn defnyddio unrhyw ddadansoddiad o risg wrth benderfynu pa ysgolion i’w harolygu?

Tagiau: Proses arolygu

Ar hyn o bryd, nid ydym yn defnyddio unrhyw ddadansoddiad o risg wrth benderfynu pa ysgolion y byddwn yn eu harolygu, er bod pŵer o hyd gan y Prif Arolygydd i alw arolygiad ar unrhyw adeg, er Darllen mwy >

A wnaeth cylch arolygu saith blynedd newydd ddechrau ym Medi 2017?

Tagiau: Proses arolygu

Naddo, dechreuodd y cylch arolygu saith blynedd newydd yn ffurfiol o Fedi 2016 ymlaen. Darllen mwy >

A fydd Estyn yn dewis arolygu ysgol pan fydd yn cael pennaeth newydd neu pan fydd cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y disgyblion ar y gofrestr?

Tagiau: Proses arolygu

Rydym yn dewis yr ysgolion trwy ddefnyddio ystod eang o feini prawf sy’n ymwneud â maint, lleoliad, iaith y cyfarwyddyd, trefol a gwledig, ac ati. Darllen mwy >

Pam mae Estyn yn cynnal arolygiadau ar y cyd o leoliadau meithrin nas cynhelir gydag AGGCC?

Rydym yn cynnal arolygiadau ar y cyd ag AGGCC er mwyn gwneud arolygu meithrinfeydd nas cynhelir yn fwy effeithlon ac effeithiol. Darllen mwy >

Beth yw perthynas Estyn â Llywodraeth Cymru?

Tagiau: Amdanom ni

Estyn yw swyddfa Prif Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond yn cael ein hariannu ganddi. Darllen mwy >

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng AEM ac Arolygydd Cofrestredig neu Arolygydd Cofrestredig Meithrin?

Caiff Arolygydd EM Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (AEM) ei gyflogi’n uniongyrchol gan Estyn. Darllen mwy >

Pages