Chwilio

A oes rhaid i athrawon ddarparu cynllun gwers ysgrifenedig?

Nid yw’n ofynnol i athrawon lunio cynllun gwers i’w roi i’r arolygydd sy’n ymweld â’r wers. Darllen mwy >

A oes ‘rhestr wirio’ o bethau y mae’n rhaid i athrawon eu gwneud i gael gradd dda/rhagorol ar gyfer eu gwersi?

Nac oes, nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer addysgu na methodoleg ddewisol. Ffocws arsylwi gwersi yw effaith strategaethau addysgu ar gynnydd dysgwyr. Darllen mwy >

Mae gan ein hysgol ganolfan adnoddau. A fydd yn cael ei chynnwys yn yr arolygiad o ran brif ffrwd yr ysgol?

Mae pob un o’n llawlyfrau arweiniad ar gyfer ysgolion a gynhelir yn cynnwys atodiad ar arolygu adnoddau addysgu ychwanegol mewn ysgolion prif ffrwd. Darllen mwy >

A all llywodraethwyr fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw lywodraethwr sydd â phlant yn yr ysgol fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

Ni allaf fewngofnodi i’r Ystafell Arolygu Rithwir gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a ddarparwyd.

Rhowch gynnig ar gopïo a gludo eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair i’r meysydd mewngofnodi. Os nad yw’n gweithio o hyd, ffoniwch gydlynydd yr arolygiad. Darllen mwy >

Fel pennaeth, ni allaf fynd i’m Hystafell Arolygu Rithwir na’i gweld.

Ewch i https://vir.estyn.gov.uk, dewiswch ‘ystafell arolygu rithwir’ a mewngofnodwch. Bydd pob un o’r safleoedd y gallwch eu defnyddio yn ymddangos ar ochr chwith y sgrin. Darllen mwy >

A oes gan arolygwyr ddulliau dewisol ac a ydynt yn disgwyl i athrawon ddilyn y rhain?

Nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer arferion penodol na methodoleg ddewisol. Mae ffocws sylw arolygwyr ar gynnydd a chyflawniad dysgwyr yn bennaf ac effaith strategaethau addysgu ar y rhain. Darllen mwy >

A yw arolygwyr yn disgwyl gweld llythrennedd, rhifedd a TGCh yn cael eu haddysgu ym mhob gwers?

Pan fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi yn ystod arolygiadau, nid oes blychau ticio ganddynt i’w llenwi ar gyfer llythrennedd, rhifedd a TGCh. Darllen mwy >

Faint o dystiolaeth o waith disgyblion y bydd arolygwyr eisiau ei gweld?

Bydd arolygwyr eisiau craffu ar sampl o waith disgyblion. Gan amlaf, byddant yn gofyn i weld sampl o waith gan ddisgyblion mewn grwpiau blwyddyn neu bynciau penodol. Darllen mwy >

A yw Estyn yn disgwyl i ysgolion gynnal ‘arolygon ffug’ er mwyn paratoi ar gyfer arolygiad?

Nac ydyw. Rydym yn annog ysgolion i beidio â chynnal ‘arolygon ffug’. Bob dydd, dylai ffocws ysgolion fod ar gyflwyno addysg o safon uchel er budd yr holl ddisgyblion. Darllen mwy >

Pages