Chwilio

Hendy CS Main.jpg

Elwa ar lais y disgybl i greu strategaethau gwrth-fwlio effeithiol

Addasodd staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd Sirol Yr Hendy eu polisïau gwrthfwlio, gan sicrhau amgylchedd dim goddefgarwch lle mae’r holl ddisgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu clywed. Darllen mwy >

Beth ddylwn ei wneud os oes arnaf eisiau rhoi gwybod am fater amddiffyn plant, neu fater yn ymwneud ag amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed?

Tagiau: Diogelu

Os oes gennych bryder yn ymwneud â diogelu, cysylltwch â’n swyddfa: Swyddog diogelu arweiniol 02920 446482 (24 awr) Dirprwy swyddog diogelu 02920 446484 (24 awr) Mae manylion cyswllt y Darllen mwy >

Beth ddylai arolygwyr ei wneud os byddant yn sylwi ar fater Iechyd a Diogelwch penodol yn ystod arolygiad?

Tagiau: Diogelu

Caiff yr arweiniad perthnasol ar iechyd a diogelwch ei esbonio yn y llawlyfrau arweiniad arolygu ar gyfer pob sector. Nid yw arolygwyr yn arbenigwyr ar iechyd a diogelwch. Darllen mwy >

Mae fy mab/merch yn cael ei fwlio/bwlio yn adeilad y darparwr. Er i mi roi gwybod i’r pennaeth am hyn, mae fy mhlentyn yn cael ei fwlio/bwlio o hyd. A fyddai’n bosibl i mi gyfarfod â’r arolygydd cofnodol i drafod y mater?

Tagiau: Diogelu

Mae’n bosibl i unrhyw riant neu warcheidwad sydd â phryderon ynghylch darpariaeth darparwr ar gyfer iechyd a lles gofnodi hyn ar yr holiadur yr ydym yn gwahodd pob rhiant/gofalwr i’w lenwi cyn yr Darllen mwy >

Rwy’n teimlo bod fy mhlentyn yn cael ei (h)erlid gan athro/athrawes yn yr ysgol – rwy’n poeni o ddifrif, beth ddylwn ei wneud?

Tagiau: Diogelu

Dylech gysylltu â’r ysgol i drafod y mater â’r pennaeth. Dylai fod gan bob ysgol weithdrefn gwyno sy’n amlinellu’r camau y dylai rhieni eu dilyn wrth gwyno. Darllen mwy >

Beth mae ‘diogelu’ yn ei gynnwys?

Tagiau: Diogelu

Mae gan bob awdurdod lleol, a darparwr, gan gynnwys ysgolion annibynnol, ddyletswydd statudol i arfer eu swyddogaethau gyda’r bwriad o ddiogelu a hyrwyddo lles eu dysgwyr. Mae diogelu a hyrwyddo Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â phlant?

Tagiau: Diogelu

Mae’r diffiniad llawn a chyfreithiol o weithgarwch rheoledig wedi’i amlinellu yn Atodlen 4 Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, fel y’i diwygiwyd (gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn benodol). Mae Darllen mwy >

Felly a oes angen i wirfoddolwyr gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Nid statws unigolyn fel gwirfoddolwr sy’n pennu p’un a oes angen gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriadau manylach ar gyfer gweithgareddau rheoledig ai peidio. Darllen mwy >

Beth mae’r diffiniad newydd o ‘weithgarwch rheoledig’ yn ei olygu mewn perthynas â dysgwyr sy’n oedolion?

Tagiau: Diogelu

Nid yw’r diffiniad newydd o weithgarwch rheoledig mewn perthynas ag oedolion yn labelu oedolion fel ‘agored i niwed’ mwyach. Darllen mwy >

Pages