Chwilio

Pam ydym ni’n defnyddio holiaduron cyn-arolygiad?

Mae gennym holiaduron cyn-arolygiad ar gyfer disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr. Mae’r rhain yn llywio trywyddau ymholi ar gyfer y tîm arolygu yn ystod yr arolygiad. Darllen mwy >

Sut gall arweinwyr, staff a rhieni ddefnyddio ein hadroddiadau i nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad. Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol. Darllen mwy >

Ble mae presenoldeb yn ymddangos yn y Fframwaith Arolygu Cyffredin?

Bydd arolygwyr yn ystyried presenoldeb ym Maes Arolygu 2 - Lles ac agweddau at ddysgu, yn bennaf. Darllen mwy >

Sut dylai ysgolion fynd ati i hunanwerthuso?

Bydd arolygwyr yn defnyddio hunanwerthusiad presennol yr ysgol fel man cychwyn ar gyfer eu gwaith. Darllen mwy >

Sut mae Estyn yn dewis pa ysgolion i’w harolygu?

Bob blwyddyn, rydym yn dewis sampl gynrychioliadol fras o ysgolion i’w harolygu. Darllen mwy >