Chwilio

A fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi yn ystod ymweliad monitro dilynol?

Yn ystod ymweliadau dilynol ag ysgolion, caiff arolygwyr arsylwi gwersi os bydd angen iddynt gasglu tystiolaeth yn ymwneud ag argymhelliad penodol. Darllen mwy >

A fydd pob athro/athrawes yn cael ei (h)arsylwi?

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint y darparwr sy’n cael ei arolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

A oes rhaid i athrawon ddarparu cynllun gwers ysgrifenedig?

Nid yw’n ofynnol i athrawon lunio cynllun gwers i’w roi i’r arolygydd sy’n ymweld â’r wers. Darllen mwy >

A fydd gwaith y staff cymorth yn cael ei asesu?

Tagiau: Arsylwi gwers

Mae’r holl staff yn chwarae rôl yn ystod wythnos yr arolygiad, nid y rhai sy’n cael eu harsylwi neu eu cyfweld yn unig. Darllen mwy >

Ar hyn o bryd, mae trefniadau llanw ar waith oherwydd absenoldeb staff. A gaiff y gwersi/sesiynau hyn eu harsylwi yn ystod yr arolygiad?

Gall arolygwyr arsylwi gwersi/sesiynau sy’n cael eu haddysgu gan athro llanw/athrawes lanw neu drefniadau llanw eraill. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi athrawon am y wers gyfan?

Tagiau: Arsylwi gwers

Fel arfer, wrth arolygu gwers, bydd arolygwyr yn aros am gyfnod rhesymol o amser i gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt. Darllen mwy >

A oes gan arolygwyr ddulliau dewisol ac a ydynt yn disgwyl i athrawon ddilyn y rhain?

Nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer arferion penodol na methodoleg ddewisol. Mae ffocws sylw arolygwyr ar gynnydd a chyflawniad dysgwyr yn bennaf ac effaith strategaethau addysgu ar y rhain. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi gan athrawon llanw yn ystod yr arolygiad?

Tagiau: Arsylwi gwers

Gall arolygwyr arsylwi gwersi/sesiynau sy’n cael eu haddysgu gan athro llanw/athrawes lanw neu drefniadau llanw eraill. Darllen mwy >

A allaf wrthod gadael arolygydd i mewn i’m hystafell ddosbarth ac a oes gan arolygwyr hawl gyfreithiol i graffu ar y gwerthusiad o’m perfformiad?

O dan y pwerau cyfreithiol a roddir i’r Prif Arolygydd, mae hawl gyfreithiol gan arolygwyr arolygu ysgolion, arsylwi gwersi a chraffu ar dystiolaeth. Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arsylwi pob athro/athrawes mewn ysgol?

Tagiau: Arsylwi gwers

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint yr ysgol sy’n cael ei harolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

Pages