Chwilio

Sawl arolygiad sy’n cael eu cynnal mewn blwyddyn?

Tagiau: Proses arolygu

Rydym yn cynnal dros 400 o arolygiadau bob blwyddyn, gan gynnwys tua 200 o ysgolion cynradd a meithrin a 30 o ysgolion uwchradd. Darllen mwy >

Pwy sy’n arolygu?

Mae Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) yn arwain arolygiadau yn y rhan fwyaf o sectorau rydym yn eu harolygu. Darllen mwy >

Pa mor aml y mae Estyn yn arolygu?

Tagiau: Proses arolygu

Bydd darparwyr yn cael eu harolygu o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod saith mlynedd rhwng 2016 a 2023, er na fydd dyddiad eu harolygiad nesaf wedi’i gysylltu â dyddiad eu harolygiad blaenorol. Darllen mwy >

Am ba hyd y mae arolygiad craidd yn para?

Tagiau: Proses arolygu

Ar gyfartaledd, bydd ein timau’n treulio rhwng un a phum niwrnod â’r ysgol neu’r darparwr y maent yn ei arolygu. Darllen mwy >

Beth sy’n digwydd ar ôl arolygiad craidd?

Tagiau: Proses arolygu

Bydd y tîm arolygu’n llunio barnau ar sail y Fframwaith Arolygu Cyffredin (FfAC). Mae Estyn yn defnyddio pedwar disgrifydd barn. Darllen mwy >

Faint o amser ar ôl arolygiad craidd y caiff yr adroddiad ei gyhoeddi?

Tagiau: Proses arolygu

Caiff pob adroddiad arolygu ysgol a lleoliad nas cynhelir ei gyhoeddi 45 diwrnod gwaith o ddiwrnod cyntaf yr arolygiad. Darllen mwy >

A yw pob adroddiad arolygu ar gael yn Gymraeg?

Mae Estyn yn cyhoeddi adroddiadau’n unol â Chynllun Iaith Gymraeg Estyn. Darllen mwy >

A fydd pob athro/athrawes yn cael ei (h)arsylwi?

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint y darparwr sy’n cael ei arolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

A oes rhaid i athrawon ddarparu cynllun gwers ysgrifenedig?

Nid yw’n ofynnol i athrawon lunio cynllun gwers i’w roi i’r arolygydd sy’n ymweld â’r wers. Darllen mwy >

A all athrawon fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw aelod staff, sy’n rhiant i blentyn yn yr ysgol, fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

Pages