Chwilio

Sawl arolygiad sy’n cael eu cynnal mewn blwyddyn?

Tagiau: Proses arolygu

Rydym yn cynnal dros 400 o arolygiadau bob blwyddyn, gan gynnwys tua 200 o ysgolion cynradd a meithrin a 30 o ysgolion uwchradd. Darllen mwy >

Pwy sy’n arolygu?

Mae Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) yn arwain arolygiadau yn y rhan fwyaf o sectorau rydym yn eu harolygu. Darllen mwy >

Am ba hyd y mae arolygiad craidd yn para?

Tagiau: Proses arolygu

Ar gyfartaledd, bydd ein timau’n treulio rhwng un a phum niwrnod â’r ysgol neu’r darparwr y maent yn ei arolygu. Darllen mwy >

Faint o amser ar ôl arolygiad craidd y caiff yr adroddiad ei gyhoeddi?

Tagiau: Proses arolygu

Caiff pob adroddiad arolygu ysgol a lleoliad nas cynhelir ei gyhoeddi 45 diwrnod gwaith o ddiwrnod cyntaf yr arolygiad. Darllen mwy >

A fydd pob athro/athrawes yn cael ei (h)arsylwi?

Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint y darparwr sy’n cael ei arolygu. Mewn ysgol gynradd fechan, mae’n debygol y caiff pob un o’r athrawon eu harsylwi. Darllen mwy >

A oes rhaid i athrawon ddarparu cynllun gwers ysgrifenedig?

Nid yw’n ofynnol i athrawon lunio cynllun gwers i’w roi i’r arolygydd sy’n ymweld â’r wers. Darllen mwy >

A all athrawon fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw aelod staff, sy’n rhiant i blentyn yn yr ysgol, fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

Ar hyn o bryd, mae trefniadau llanw ar waith oherwydd absenoldeb staff. A gaiff y gwersi/sesiynau hyn eu harsylwi yn ystod yr arolygiad?

Gall arolygwyr arsylwi gwersi/sesiynau sy’n cael eu haddysgu gan athro llanw/athrawes lanw neu drefniadau llanw eraill. Darllen mwy >

A fydd y tîm arolygu’n cynnwys arolygwyr Cymraeg eu hiaith i farnu medrau cyfathrebu dysgwyr yn Gymraeg?

Bydd. Bydd o leiaf un arolygydd ar bob tîm sydd â medrau digonol yn y Gymraeg i farnu ansawdd medrau Cymraeg disgyblion ar lefel sy’n briodol ar gyfer oedrannau’r disgyblion. Darllen mwy >

Rwy’n athro mewn ysgol. Rydym ar ganol arolygiad ac mae gennyf rai pryderon. Beth galla’ i ei wneud?

Yn y lle cyntaf, siaradwch â’ch enwebai oherwydd ef/hi sy’n darparu’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu. Bydd yr enwebai’n trafod y mater â’r arolygydd cofnodol. Darllen mwy >

Pages