Chwilio

A fydd athrawon yn cael barn ar eu gwersi unigol?

Tagiau: Barnau

Na fyddant, ni fydd arolygwyr yn graddio gwersi unigol. Bydd cyfle am ddeialog broffesiynol â’r arolygydd ar ddiwedd y wers. Darllen mwy >

A oes ‘rhestr wirio’ o bethau y mae’n rhaid i athrawon eu gwneud i gael gradd dda/rhagorol ar gyfer eu gwersi?

Nac oes, nid oes gan Estyn restr wirio ar gyfer addysgu na methodoleg ddewisol. Ffocws arsylwi gwersi yw effaith strategaethau addysgu ar gynnydd dysgwyr. Darllen mwy >

Beth gall ysgol neu athro/athrawes unigol ei wneud os yw’n credu bod unrhyw un o farnau’r arolygiad yn annheg?

Ni all yr ysgol nac athro/athrawes herio barnau oherwydd eu bod yn anghytuno â nhw yn unig. Darllen mwy >

Beth gall athro/athrawes neu ysgol ei wneud os yw’n credu bod unrhyw un o farnau’r arolygiad yn annheg neu os oes ganddynt bryderon am y dull o gynnal arolygiad?

Os oes pryder gan athro/athrawes, dylai siarad ag enwebai’r ysgol cyn gynted â phosibl am y mater yn y lle cyntaf, gan mai’r enwebai yw’r cyswllt gorau â’r tîm arolygu. Darllen mwy >

Sut mae barnau ar gyfer arolygiadau o ysgolion pob oed yn cael eu llunio pan fydd anghysonderau ym mherfformiad y cyfnod cynradd a’r cyfnod uwchradd?

Tagiau: BarnauPob oed

Yr egwyddor gyffredinol yw y bydd arolygwyr yn ystyried cydbwysedd y cryfderau a meysydd i’w gwella ar draws pob cyfnod allweddol. Wrth ddadansoddi gwybodaeth perfformiad, dylai arolygwyr roi mwy Darllen mwy >

Os defnyddir paragraff crynodeb yn hytrach na dwy farn gyffredinol, sut gall arweinwyr, staff a rhieni nodi ysgolion da yn hawdd?

Bydd y paragraff crynodeb yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r arolygiad. Bydd yn rhoi syniad clir a chytbwys o gryfderau a gwendidau’r ysgol. Darllen mwy >

Pam mae Estyn wedi ychwanegu ‘angen gwelliant’ at y farn Digonol ac ychwanegu ‘angen gwelliant ar frys’ at y farn Anfoddhaol?

Tagiau: Barnau

Rydym yn gobeithio bod hyn yn gwneud disgwyliadau Estyn yn gliriach. Rydym yn disgwyl i bob ysgol/darparwr roi addysg neu hyfforddiant o ansawdd da bob dydd. Darllen mwy >

A yw’r diffiniadau barn newydd yn golygu bod Estyn o’r farn nad oes angen i ysgolion Rhagorol a Da wella?

Tagiau: Barnau

Nac ydynt, bydd pob ysgol yn cael argymhellion ar ddiwedd eu harolygiad i’w helpu i wella. Mae hyn yn wir hefyd i ysgolion sy’n cael barnau Da a Rhagorol. Darllen mwy >