Chwilio

Cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl yn fwy effeithiol

Datblygodd Ysgol Gynradd Bontnewydd raglen hyfforddi ar gyfer ei llywodraethwyr a roddodd y wybodaeth a’r medrau sydd eu hangen i gyflawni eu rôl yn well. Darllen mwy >

Arweinyddiaeth gryf a chynlluniau strategol ar gyfer gwella’r ysgol

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, mae amcanion strategol clir, rolau a chyfrifoldebau wedi’u diffinio ar gyfer staff a llywodraethwyr, a phrosesau rheoli perfformiad effeithiol wedi arwain at safonau gwell ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

A fydd llywodraethwyr yn cael eu cyfweld yn ystod arolygiad? A all hynny gynnwys athrawon-lywodraethwyr?

Yn ystod arolygiad, bydd arolygwyr yn cyfarfod â hyd at dri chynrychiolydd o gorff llywodraethol yr ysgol. Darllen mwy >

A all llywodraethwyr fynychu’r cyfarfod i rieni?

Mae croeso i unrhyw lywodraethwr sydd â phlant yn yr ysgol fynychu’r cyfarfod i rieni. Darllen mwy >

A ddylai Llywodraethwyr gael gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Cyn 10 Medi 2012, o dan Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, yn rhinwedd eu rôl roedd llywodraethwyr ysgol yn ymgymryd â gweithgarwch rheoledig yn ymwneud â phlant, ac felly’n gymwys i gael gwiriadau Darllen mwy >

Using distributed leadership to drive improvement

Defnyddio arweinyddiaeth wasgaredig i yrru gwelliant

Mae Glasllwch C.P. School, Casnewydd, wedi ailstrwythuro ei thîm arwain er mwyn meithrin gallu ar draws yr ysgol. Mae staff a llywodraethwyr yn cydweithio mewn diwrnodau hyfforddiant mewn swydd blynyddol i nodi meysydd i’w datblygu. Mae llywodraethwyr yn chwarae rhan allweddol mewn gwella safonau a chaiff disgyblion gyfleoedd mynych i ymgymryd â rolau arwain yn yr ystafell ddosbarth. Darllen mwy >

Governing body effectively holds school to account

Corff llywodraethu effeithiol yn gyfrifol am yr ysgol

Mae Llywodraethwyr yn Ysgol Emmanuel yn deall perfformiad yr ysgol yn glir, ynghyd ag anghenion y disgyblion a’r staff, ac maent yn dwyn yr ysgol i gyfrif yn gadarn am y safonau mae’n eu cyflawni. Dyrannwyd iddynt rolau clir ar gyfer agweddau penodol ar berfformiad yr ysgol, ac maent yn chwarae rhan weithgar mewn monitro ac arfarnu safonau. Darllen mwy >