Chwilio

Hendy CS Main.jpg

Elwa ar lais y disgybl i greu strategaethau gwrth-fwlio effeithiol

Addasodd staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd Sirol Yr Hendy eu polisïau gwrthfwlio, gan sicrhau amgylchedd dim goddefgarwch lle mae’r holl ddisgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu clywed. Darllen mwy >

Adolygiad o addysg perthnasoedd iach

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer addysg perthnasoedd iach mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’n nodi strategaethau i gefnogi ysgolion i wella darpariaeth a deilliannau ar gyfer disgyblion. Mae cyfres o astudiaethau achos arfer orau yn dangos y modd y mae ysgolion yn cefnogi disgyblion yn llwyddiannus i ddatblygu a chynnal perthnasoedd iach. Darllen mwy >

Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Darparu cymorth emosiynol i wella ymddygiad a lles disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Danescourt, mae staff yn cynorthwyo disgyblion i reoli emosiynau anodd a sefyllfaoedd heriol trwy ystod o strategaethau ymdopi. Mae’r ysgol wedi datblygu system rheoli ymddygiad hefyd sy’n helpu disgyblion i newid eu hymddygiad cyn i bethau fynd yn rhy ddifrifol. Darllen mwy >

Cyfranogiad disgyblion: canllaw arfer orau

Mae’r adroddiad yn archwilio pedair o nodweddion ysgolion lle mae cyfranogiad disgyblion yn gadarn ac mae’n nodi’r cyfraniad y gall cyfranogiad disgyblion ei wneud at wella ysgol, yn ogystal â’r manteision i’r disgyblion eu hunain. Darllen mwy >

Creu amgylchedd dysgu diddorol

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Monkton Priory yn 'ffenestr i'r byd' ar gyfer ei disgyblion ac yn ganolog i gymuned ddysgu sy'n seiliedig ar gydraddoldeb, parch a gwneud eich gorau. Darllen mwy >

Mary Immaculate

Defnyddio cymorth targedig i gynyddu presenoldeb a gwella ymddygiad

Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Mair Ddihalog yn cynorthwyo dysgwyr sy’n agored i niwed trwy ‘Y Bont’, sef ardal ddysgu sydd wedi’i lleoli mewn rhan dawel o’r ysgol, sy’n cynorthwyo disgyblion ag anghenion emosiynol, ymddygiadol ac anghenion dysgu. Darllen mwy >

Gweithredu ar fwlio - Mehefin 2014

Tagiau: Bwlio

Mae’r adroddiad yn archwilio effeithiolrwydd y camau a gymerir gan ysgolion i fynd i’r afael â bwlio, gan gyfeirio’n benodol at fwlio ar sail nodweddion gwarchodedig disgyblion (oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol). Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer orau sy’n egluro’r modd y mae ysgolion arfer orau yn delio â bwlio. Roedd disgyblion yn barod i rannu eu profiadau o fwlio â’r tîm, ond mae astudiaethau achos o brofiadau disgyblion wedi cael eu hysgrifennu mewn ffordd sy’n osgoi nodi disgyblion unigol. Darllen mwy >

Gweithredu ar fwlio - Deunydd hyfforddiant

Tagiau: Bwlio

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Involving pupils in school policies

Cynnwys disgyblion ym mholisïau’r ysgol

Mae Llanmiloe C.P. School, Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys pob disgybl ym mhroses hunanarfarnu’r ysgol. Rhoddir cyfle i ddisgyblion gyfrannu eu meddyliau ar bolisïau’r ysgol, ac maent wedi helpu creu ‘Polisi Gwrthfwlio’r Disgyblion’. Mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu dysgu. Darllen mwy >

Pages