Chwilio

Giving pupils a voice

Rhoi llais i ddisgyblion

Yn St. Philip Evans R.C. Primary School, Caerdydd, caiff disgyblion ddylanwad sylweddol ar yr hyn a sut y maent yn dysgu. Caiff plant eu cynnwys mewn adolygu rhaglen waith yr wythnos, cyfrannu syniadau a phleidleisio ar ba awgrymiadau i’w rhoi ar waith. Darllen mwy >

Happy teachers, happy pupils 

Athrawon hapus, disgyblion hapus

Mae arweinyddiaeth ddosbarthedig ac iechyd a lles yn ganolog i’r gwelliant llwyddiannus yn safonau disgyblion yn Ysgol Gynradd yr Holl Seintiau yr Eglwys yng Nghymru, Caerdydd. Mae pob un o’r athrawon yn frwdfrydig iawn ynglŷn â’u pynciau, ac maent yn deall blaenoriaethau’r ysgol yn glir. Darllen mwy >

Outdoor learning at the beach

Dysgu yn yr awyr agored ar y traeth

Mae disgyblion yn Ysgol Bryn Hedydd, Sir Ddinbych, wedi elwa ar fenter “Ysgol y traeth”. Mae’r ysgol wedi datblygu cynllun i greu cyfleoedd i blant ddysgu yn yr awyr agored ac maent yn cynnal gwersi ar y traeth yn rheolaidd. Darllen mwy >

Whole-school approach to raising standards in Welsh

Dull ysgol gyfan o godi safonau mewn Cymraeg

Yn Mount Street Infants School, Powys, mae’r Gymraeg yn rhan annatod o’r ysgol, gyda’r disgyblion yn defnyddio’u medrau Cymraeg yn hyderus ar draws pob agwedd ar fywyd yr ysgol. Mae codi safonau mewn Cymraeg wedi bod yn flaenoriaeth uchel yn y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn i’w weld yn y ddealltwriaeth dda, yr hyder a’r mwynhad yn yr iaith sydd i’w weld ymhlith y plant. Darllen mwy >

Young entrepreneurs at South Wales Primary school

Entrepreneuriaid ifanc mewn ysgol gynradd yn ne Cymru

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd y Coed-duon yn meddu ar wybodaeth dda am faterion ariannol; mae rhai ohonynt wedi sefydlu cydweithfa ffrwythau a llysiau ac mae llawer ohonynt yn defnyddio’u medrau rheoli arian i gyfrannu at benderfyniadau ariannol cyffredinol gartref. Darllen mwy >

Money matters

Materion ariannol

Mae staff yn Ysgol Gynradd Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, wedi datblygu medrau ariannol disgyblion a’u dealltwriaeth o faterion ariannol i’w helpu nhw i wneud penderfyniadau ariannol annibynnol. Cafodd polisi addysg ariannol ei roi ar waith gan amlygu tasgau, agweddau, dulliau, adnoddau ac asesiadau penodol. Darllen mwy >

Sharing learning through social media

Rhannu dysgu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Mae ysgol feithrin Cogan Nursery School wedi cofleidio technoleg i ennyn diddordeb rhieni/gofalwyr a disgyblion ym mywyd yr ysgol. Maent yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, fideo, gwefan a blog i rannu dysgu’r plant â’r gymuned ehangach. Mae medrau’r plant mewn TGCh wedi gwella’n sylweddol, ynghyd â’u darllen a’u llefaredd. Darllen mwy >

Parents play an important role in school life

Rhieni yn chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol

Mae ymgysylltiad rhagorol â rhieni yn Capcoch Primary School, Rhondda Cynon Taf. Trwy ddysgu oedolion, cyfathrebu gwell a digwyddiadau cymunedol, mae rhieni wedi ymwneud mwy â’r ysgol ac mae eu llais wedi cynyddu. O ganlyniad, mae presenoldeb wedi codi, mae safonau wedi gwella ac mae rhieni wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian ar gyfer yr ysgol. Darllen mwy >

Partnership approach ensures more able and talented pupils make a smooth transition into secondary school 

Dull partneriaeth yn sicrhau bod disgyblion mwy galluog a dawnus yn pontio’n hwylus i ysgol uwchradd

Mae clwstwr ysgolion cynradd Dyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin, wedi meithrin perthynas waith dda gydag Ysgol Gyfun Dyffryn Aman i sicrhau bod disgyblion yn pontio’n hwylus o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Mae defnyddio a throsglwyddo data’n effeithiol, olrhain a monitro cynnydd disgyblion yn gyson, disgwyliadau uchel a chymorth rhieni yn allweddol i lwyddiant y dull partneriaeth hwn. Darllen mwy >

Innovative approach to supporting more able and talented pupils

Dull blaengar o gefnogi disgyblion mwy galluog a dawnus

Mae Ysgol Gynradd Ynystawe, Abertawe, yn defnyddio dull blaengar o ddysgu o’r enw ‘effaith Leonardo’. Mae’r dull hwn wedi’i gynllunio i ddatblygu medrau meddwl beirniadol a dysgu annibynnol disgyblion. Yn allweddol i’w lwyddiant y mae arweinyddiaeth sy’n symbylu, cymhwyso dulliau creadigol a chyson a dealltwriaeth gyffredin o’r math o addysgu sy’n cefnogi ac sy’n herio’r disgyblion mwy galluog i gyflawni o’u gorau. Darllen mwy >

Pages