Chwilio

Effective professional dialogue

Deialog broffesiynol effeithiol

Yn Ysgol Bryngwyn, Sir Gaerfyrddin, mae athrawon o wahanol adrannau yn gweithio mewn ‘triawdau’ (grwpiau o dri) i helpu ei gilydd i wella ansawdd eu haddysgu. Mae’r manteision a ysgogwyd gan y ‘triawdau’ hyn, sydd wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a deialog broffesiynol agored, wedi arwain at welliannau sylweddol yn ansawdd dysgu’r disgyblion. Darllen mwy >

Strategies to reduce barriers to progress and ensure support for every pupil

Strategaethau i leihau rhwystrau rhag cynnydd a sicrhau cymorth i bob disgybl

Mae Ysgol Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi rhoi dulliau ar waith i sicrhau y gall disgyblion oresgyn rhwystrau sy’n effeithio ar eu cynnydd mewn addysg. Mae system a luniwyd yn ofalus wedi sicrhau bod cymorth arbenigol, manwl a theilwredig ar gael i ddisgyblion ac mae hyn wedi arwain at gynnydd mewn lles a safonau. Darllen mwy >

Governing body effectively holds school to account

Corff llywodraethu effeithiol yn gyfrifol am yr ysgol

Mae Llywodraethwyr yn Ysgol Emmanuel yn deall perfformiad yr ysgol yn glir, ynghyd ag anghenion y disgyblion a’r staff, ac maent yn dwyn yr ysgol i gyfrif yn gadarn am y safonau mae’n eu cyflawni. Dyrannwyd iddynt rolau clir ar gyfer agweddau penodol ar berfformiad yr ysgol, ac maent yn chwarae rhan weithgar mewn monitro ac arfarnu safonau. Darllen mwy >

Growing leaders through middle leadership development and training

Tyfu arweinwyr trwy ddatblygiad a hyfforddiant i arweinwyr canol

Mae St Joseph's RC High School, Casnewydd, yn ymroddedig i ddatblygu arweinwyr trwy’r ysgol gyfan. Cyflwynwyd hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth i dros 30 o athrawon yn ystod y tair blynedd diwethaf. Hefyd, mae’r rhaglen wedi meithrin medrau fel datblygu tîm, hyfforddi a mentora. Mae ansawdd arweinyddiaeth ganol yn yr ysgol wedi arwain at addysgu a dysgu o ansawdd uchel, safonau uchel ym mhob cyfnod allweddol a lefelau uchel o les disgyblion. Darllen mwy >

Effective partnerships help to break down language barriers

Partneriaethau effeithiol yn helpu i gael gwared ar rwystrau iaith

Roedd arweinwyr yn Ysgol Gyfun Babyddol Sant John Lloyd yn Sir Gaerfyrddin am roi cymorth targedig i nifer gynyddol o ddisgyblion y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt. Trwy fynd ati i reoli a datblygu partneriaethau ynghyd â dulliau cryf eraill wedi gwella lles a phrofiadau dysgu’r disgyblion hyn yn fawr. Darllen mwy >

Whole-school approach to raising standards in Welsh

Dull ysgol gyfan o godi safonau mewn Cymraeg

Yn Mount Street Infants School, Powys, mae’r Gymraeg yn rhan annatod o’r ysgol, gyda’r disgyblion yn defnyddio’u medrau Cymraeg yn hyderus ar draws pob agwedd ar fywyd yr ysgol. Mae codi safonau mewn Cymraeg wedi bod yn flaenoriaeth uchel yn y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn i’w weld yn y ddealltwriaeth dda, yr hyder a’r mwynhad yn yr iaith sydd i’w weld ymhlith y plant. Darllen mwy >

Young entrepreneurs at South Wales Primary school

Entrepreneuriaid ifanc mewn ysgol gynradd yn ne Cymru

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd y Coed-duon yn meddu ar wybodaeth dda am faterion ariannol; mae rhai ohonynt wedi sefydlu cydweithfa ffrwythau a llysiau ac mae llawer ohonynt yn defnyddio’u medrau rheoli arian i gyfrannu at benderfyniadau ariannol cyffredinol gartref. Darllen mwy >

Money matters

Materion ariannol

Mae staff yn Ysgol Gynradd Pen-bre, Sir Gaerfyrddin, wedi datblygu medrau ariannol disgyblion a’u dealltwriaeth o faterion ariannol i’w helpu nhw i wneud penderfyniadau ariannol annibynnol. Cafodd polisi addysg ariannol ei roi ar waith gan amlygu tasgau, agweddau, dulliau, adnoddau ac asesiadau penodol. Darllen mwy >

Sharing learning through social media

Rhannu dysgu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Mae ysgol feithrin Cogan Nursery School wedi cofleidio technoleg i ennyn diddordeb rhieni/gofalwyr a disgyblion ym mywyd yr ysgol. Maent yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, fideo, gwefan a blog i rannu dysgu’r plant â’r gymuned ehangach. Mae medrau’r plant mewn TGCh wedi gwella’n sylweddol, ynghyd â’u darllen a’u llefaredd. Darllen mwy >

Parents play an important role in school life

Rhieni yn chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol

Mae ymgysylltiad rhagorol â rhieni yn Capcoch Primary School, Rhondda Cynon Taf. Trwy ddysgu oedolion, cyfathrebu gwell a digwyddiadau cymunedol, mae rhieni wedi ymwneud mwy â’r ysgol ac mae eu llais wedi cynyddu. O ganlyniad, mae presenoldeb wedi codi, mae safonau wedi gwella ac mae rhieni wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian ar gyfer yr ysgol. Darllen mwy >

Pages