Chwilio

Polisi a gweithdrefnau achwyn

Nod y weithdrefn hon yw hyrwyddo cysylltiadau da rhwng cyflogeion a sicrhau bod pob cyflogai yn cael ei drin yn deg a chyfartal. Mae’n cynnwys manylion am y broses y dylai cyflogeion sy’n dymuno codi achwyniad yn gysylltiedig â gwaith ei dilyn. Bydd hyn yn cynnwys cwynion ynghylch bwlio, aflonyddwch a gwahaniaethu, a’r modd y bydd Estyn yn cymryd camau prydlon ac effeithiol i ddatrys yr achwyniad, cyhyd ag y bo’n rhesymol ymarferol.

Darllen mwy >

Pages