Chwilio

tree and book

Mae gwaith partneriaeth effeithiol rhwng ysgolion yn cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Mae disgyblion newydd yn Ysgol Gyfun Tredegar yn ymgynefino’n gyflym ac yn adeiladu ar eu dysgu blaenorol, yn sgil perthynas gadarnhaol ag ysgolion cynradd clwstwr. Mae buddsoddi mewn rhaglen datblygu athrawon ar y cyd wedi bod o fudd sylweddol i safonau hefyd. Darllen mwy >

child and woman

Datblygu medrau cymdeithasol ac emosiynol plant trwy gysylltiadau â’r gymuned

Mae plant ym Meithrinfa Ddydd Banana Moon yn ymweld â chartref gofal preswyl lleol sydd o fudd i’r naill a’r llall. Gall y plant ddatblygu eu medrau cymdeithasol ac emosiynol ac mae preswylwyr yn awyddus i ryngweithio â nhw. Darllen mwy >

09 Mai 2018

Medrau Cymraeg da disgyblion yn cefnogi’r uchelgais am genedl ddwyieithog

Mae safonau Cymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn dda ar y cyfan, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Estyn. Mae disgyblion yn yr ysgolion hyn yn siarad, yn darllen ac yn ysgrifennu’n dda yn y Gymraeg ac mae llawer ohonynt yn hyderus i ddefnyddio’u medrau iaith mewn cyd-destunau gwahanol ar draws y cwricwlwm. Darllen mwy >

Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

Mae ein hadroddiad newydd yn edrych ar safonau’r Gymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Darllen mwy >

Pages