Chwilio

Cymorth a chydweithio rhwng ysgolion – crynodeb a phapur trafod

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r prif ddatblygiadau polisi a mentrau sy’n ymwneud â chymorth rhwng ysgolion ac mae’n crynhoi a chyfosod arfarniadau sy’n bodoli eisoes ar gyfer pob datblygiad. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried ystod o ffactorau, fel ansawdd addysgu ac asesu, cynllunio’r cwricwlwm, datblygiad staff, a phrofiadau dysgu cwricwlaidd ac allgyrsiol, sy’n cyfrannu at wella safonau mewn gwyddoniaeth. Mae’n ystyried llwybrau arholi cyffredinol a galwedigaethol yng nghyfnod allweddol 4. Mae hefyd yn adrodd ar y cynnydd a wnaed yng nghyfnod allweddol 3 yn erbyn yr argymhellion a wnaed mewn gwyddoniaeth yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (Estyn, 2013). Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

20 Medi 2017

Dylai ysgolion uwchradd ddarparu gwersi gwyddoniaeth sy’n herio disgyblion ym mhob cyfnod allweddol

Mae disgyblion 11-14 oed yn gwneud cynnydd da o ran eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o wyddoniaeth mewn tua hanner yn unig o’r gwersi, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn. Fodd bynnag, erbyn i ddisgyblion fod yn 14-16 oed, gwneir cynnydd da mewn dros 70% o wersi gwyddoniaeth. Darllen mwy >

Ymyriadau arloesol sy’n arwain at welliant mewn cyrhaeddiad

Mae ymyrraeth fathemateg Ysgol Gynradd Oldcastle wedi trawsnewid y pwnc i’r dysgwyr is eu cyflawniad ac wedi codi safonau i bawb. Yr ysgol hefyd yw’r gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio system newydd i gefnogi therapi iaith a lleferydd disgyblion. Darllen mwy >

Meithrin partneriaethau i wella dyheadau a deilliannau mewn gwyddoniaeth a thechnoleg

Mae Ysgol Gynradd Oldcastle wedi gweithio gyda busnesau a phrifysgolion i ddatblygu wythnos gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) sydd wedi gwella dyheadau a chyrhaeddiad disgyblion. Darllen mwy >

Pages