Chwilio

Arolwg o hyfforddiant cymwysterau proffesiynol ar gyfer gweithwyr ieuenctid yng Nghymru - Chwefror 2010

Mae’r rheolwyr uchaf mewn SAUau, yn enwedig ar lefel pennaeth ysgol neu gyfadran, yn deall yr heriau sy’n wynebu cyrsiau cymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol. Fodd bynnag, er bod uwch reolwyr yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio rhwng rhaglenni a chyrsiau, nid ydynt wedi datblygu rhannu arfer dda a rheoli lleoliadau gwaith yn effeithiol. Mae’r arolwg hwn yn dilyn adroddiad 2009 - Pa mor dda yw’r hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cymorth ieuenctid yng Nghymru? Darllen mwy >

Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2010-2011

Heddiw, bydd Ann Keane, Prif Arolygydd Estyn yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi 2010/11, sef asesiad cyffredinol o safonau a pherfformiad ysgolion, addysg a darparwyr Darllen mwy >

Using evidence to refine self-evaluation

Defnyddio tystiolaeth i fireinio hunanarfarnu

Mae Fingers and Thumbs Day Care Centre, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi mireinio ei phrosesu hunanarfarnu er mwyn gwella safonau. Mae’r lleoliad yn monitro ansawdd dysgu yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac yn amlygu meysydd i’w datblygu. Darllen mwy >

Focussing on pupil voice

Canolbwyntio ar lais y disgybl

Mae Little Scholars, Sir Gâr, yn sicrhau bod llais y disgybl wrth wraidd cynllunio, darpariaeth ac arfarnu. Mae disgyblion a’u teuluoedd yn cydweithio â’r staff ac asiantaethau cymorth i gynllunio gweithgareddau dysgu â ffocws. Mae staff yn sicrhau bod disgyblion yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys a’u gwerthfawrogi. Darllen mwy >

Respecting rights

Mae ethos a diwylliant cynhwysol yn hyrwyddo cyfranogiad effeithiol gan ddisgyblion

Mae Hafod Primary School, Abertawe, wedi datblygu fframwaith o werthoedd i hyrwyddo dinasyddiaeth, goddefgarwch ac amrywiaeth. Caiff disgyblion eu haddysgu i barchu hawliau pob unigolyn. Mae disgwyl i athrawon, llywodraethwyr a rhieni gadw at y gwerthoedd, a bu effaith gadarnhaol ar gymuned yr ysgol o ganlyniad. Darllen mwy >

Reducing anti-social behaviour in the community

Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y gymuned

Mae Hafod Primary School, Abertawe wedi gweithio’n galed i helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y gymuned. Mae’r ysgol yn cydweithio’n agos ag asiantaethau eraill i adnabod grwpiau o ddisgyblion sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Yna, mae staff yn ymchwilio i’r rhesymau dros yr ymddygiad gwael ac yn datblygu rhaglenni ymyrraeth i helpu disgyblion unigol. Darllen mwy >

Involving pupils in school policies

Cynnwys disgyblion ym mholisïau’r ysgol

Mae Llanmiloe C.P. School, Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys pob disgybl ym mhroses hunanarfarnu’r ysgol. Rhoddir cyfle i ddisgyblion gyfrannu eu meddyliau ar bolisïau’r ysgol, ac maent wedi helpu creu ‘Polisi Gwrthfwlio’r Disgyblion’. Mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am eu dysgu. Darllen mwy >

Learning Support Assistants lead on intervention programmes

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu yn arwain ar raglenni ymyrraeth

Mae Herbert Thompson Primary School, Caerdydd yn defnyddio system effeithiol o olrhain disgyblion i fonitro cynnydd disgyblion a nodi anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r ysgol wedi hyfforddi Cynorthwywyr Cymorth Dysgu i arwain ar ystod o raglenni ymyrraeth. Caiff disgyblion gymorth targedig ac mae Cynorthwywyr Cymorth Dysgu yn cael profiad o fedr newydd. Darllen mwy >

Developing staff skills to improve standards for all learners

Datblygu medrau staff i wella safonau ar gyfer pob dysgwr

Mae canolbwyntio ar fedrau, dyheadau a gwerthoedd cadarnhaol yr un mor bwysig i staff ag ydyw i ddisgyblion yn Herbert Thompson Primary School, Caerdydd. Caiff y staff eu hannog i ddatblygu’u medrau, a chynigir cyfleoedd hyfforddi iddynt er mwyn gwella eu potensial arwain. Darllen mwy >

Pages