Geirfa

Geirfa - n

Diffiniadau o’n holl dermau arolygu

 • Nam ar y clyw

  Nam sy’n gallu amrywio o golli ychydig bach o glyw i fyddardod llwyr.

 • NEET

  Pobl ifanc 16 oed a hŷn nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

 • NPD

  Mae Cronfa Ddata Genedlaethol y Disgyblion yn cadw data am ddisgyblion y trefnwyd ei fod ar gael drwy’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD), data’r Asesiad Cwricwlwm Cenedlaethol a data arholiadau allanol.

 • Nam gweledol

  Nam a all amrywio o golli rhywfaint o olwg i fod yn ddall.

 • Noddfa i ferched

  Mae noddfa i ferched yn fan diogel i fenywod â phlant neu heb blant sydd wedi dioddef trais domestig.