Holiaduron

Mae’n bwysig iawn i ni glywed barn rhieni a gofalwyr pan fyddwn yn arolygu ysgol, uned cyfeirio disgyblion neu leoliad nas cynhelir.

Rydym yn casglu barn trwy holiadur, ac os ydych yn rhiant, trwy fynychu cyfarfod yn ystod wythnos yr arolygiad.

Gellir llenwi pob un o’n holiaduron ar-lein yn https://vir.estyn.gov.uk gan ddefnyddio cod diogeledd y bydd eich ysgol neu’ch darparwr arall yn ei roi i chi.  Fel arall, gellir gofyn am gopïau caled gan y darparwr.

Sylwch: Os byddwch yn dymuno defnyddio’r holiaduron hyn fel rhan o drefniadau hunanarfarnu mewnol, sicrhewch fod y rhai sy’n llenwi’r ffurflenni’n gwybod mai i’r ysgol y dylid eu dychwelyd ac nid i Estyn.