Fframwaith arolygu cyffredin

Mae’r fframwaith arolygu cyffredin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer holl arolygiadau darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.  Mae un fframwaith ar gyfer pob ysgol, coleg arbenigol annibynnol, uned cyfeirio disgyblion a darparwr dysgu yn y gwaith, a fframwaith arall ar gyfer pob sector arall (meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gwasanaethau addysg llywodraeth leol a Chymraeg i oedolion).

Y fframwaith arolygu cyffredin ar

gyfer ysgolion a dysgu yn y gwaith

Lawrlwytho Nawr

Mae’r fframwaith hwn yn berthnasol i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion pob oed, ysgolion arbennig a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion annibynnol, ysgolion arbennig annibynnol, colegau arbenigol annibynnol a darparwyr dysgu yn y gwaith.

Meysydd arolygu (MA):

Y barnau

 
Rhagorol 
Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig.
 
Da
Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau.
 
Digonol ac angen gwella
Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau pwysig y mae angen eu gwella.
 
Anfoddhaol ac angen gwelliant brys
Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau.
 

Mae Estyn yn adolygu’r trefniadau arolygu ar gyfer addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gwasanaethau addysg llywodraeth leol, addysg bellach, Cymraeg i oedolion a dysgu oedolion ar hyn o bryd.

Mae lleoliadau addysg bellach a lleoliadau

meithrin nas cynhelir yn parhau i gael eu

harolygu gan ddefnyddio Fframwaith

Arolygu Cyffredin 2010

Lawrlwytho Nawr

Y barnau

 
Rhagorol 
Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arfer sy’n arwain y sector.
 
Da
Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’n sylweddol.
 
Digonol
Mae cryfderau’n gorbwyso’r meysydd i’w gwella.
 
Anfoddhaol
Mae’r meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso’r diffygion.