Esbonio arolygu

Bydd yr holl ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn cael eu harolygu o leiaf unwaith o fewn cyfnod o saith mlynedd, a ddechreuodd ar 1 Medi 2016.

Mae pob arolygiad yn defnyddio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin. Mae un fframwaith ar gyfer ysgolion, colegau arbenigol annibynnol, unedau cyfeirio disgyblion, a darparwyr dysgu yn y gwaith, a fframwaith arall ar gyfer pob sector arall (meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gwasanaethau addysg llywodraeth leol a Chymraeg i oedolion).

Mae ysgolion, colegau arbenigol annibynnol, unedau cyfeirio disgyblion a darparwyr dysgu yn y gwaith yn cael 3 wythnos o rybudd ysgrifenedig o arolygiad; mae gwasanaethau
addysg llywodraeth leol yn cael  10 wythnos o rybudd ac mae pob sector arall (meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon a Chymraeg i oedolion) yn cael 4 wythnos o rybudd.

Yng Nghymru, mae Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi yn arwain arolygiadau o dimau troseddau ieuenctid, mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn arwain arolygiadau o garchardai, gan gynnwys sefydliadau i droseddwyr ifanc, ac mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn arwain arolygiadau o gartrefi diogel i blant.  Mae Estyn yn ymuno â’r timau hyn i arolygu ansawdd addysg a hyfforddiant.  O Fedi 2017 ymlaen, caiff y pum maes arolygu eu defnyddio i arolygu adran Addysg, Medrau a Gwaith arolygiadau Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi.  Mae’r trefniadau arolygu ar gyfer timau troseddau ieuenctid a chartrefi diogel i blant yn cael eu hadolygu.

Ym Medi 2017, daeth trefniadau newydd ar gyfer arolygu pob ysgol, coleg arbenigol annibynnol, uned cyfeirio disgyblion a darparwr dysgu yn y gwaith i rym.

Gwyliwch ein hanimeiddiad byr am y modd yr ydym wedi newid arolygiadau.


Trosolwg o’r newidiadau

Mae ysgolion, colegau arbenigol annibynnol, unedau cyfeirio disgyblion a darparwyr dysgu yn y gwaith:

  • yn cael 15 diwrnod gwaith o rybudd ysgrifenedig am arolygiad
  • yn cael eu barnu o dan 5 maes arolygu, sef:
1. Safonau
2. Lles ac agweddau at ddysgu
3.Addysgu a phrofiadau dysgu
4. Gofal, cymorth ac arweiniad
5.Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • yn cael eu barnu gan ddefnyddio graddfa 4 pwynt:
Rhagorol – Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig
Da – Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau
Digonol ac angen gwella – Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau pwysig y mae angen eu gwella
Anfoddhaol ac angen gwelliant brys – Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau

Beth fydd yn digwydd nesaf

Erbyn diwedd y cylch arolygu presennol, bydd ymgynghoriad wedi bod ynglŷn â’r fframwaith arolygu ar gyfer meithrinfeydd nas cynhelir, addysg bellach, addysg a hyfforddiant cychwynnol i athrawon, gwasanaethau addysg llywodraeth leol, Cymraeg i oedolion a dysgu oedolion, a byddant wedi cael eu hadolygu gyda threfniadau newydd ar waith.