Diogelu

Mae Estyn yn ymrwymedig i gynnal diogelwch a lles pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, felly rydym yn wyliadwrus ym mhob agwedd ar ein gwaith. Mae gan bob Arolygydd ddyletswydd i roi gwybod am unrhyw ddatgeliadau neu bryderon sydd ganddynt.

Mae’r dogfennau isod, ynghyd â’n cwestiynau cyffredin am faterion diogelu yn helpu arolygwyr i reoli arolygiadau ac yn helpu darparwyr i baratoi ar eu cyfer.

Maent yn darparu lefel sylfaenol o wybodaeth, gyda dolenni cyswllt i arweiniad manylach ar-lein.

Os nad yw’r cwestiynau cyffredin hyn yn ateb y materion a godir, dylai arolygwyr gyfeirio eu hymholiad at y Cyfarwyddwr Cynorthwyol sydd fwyaf perthnasol i’w harolygiad.

Nid yw’r cwestiynau cyffredin hyn yn mynd i’r afael ag unrhyw gwestiwn sy’n ymwneud â chyfeiriadau diogelu penodol.  Dylai unrhyw ymholiad am unrhyw ddatgeliad neu amheuaeth ynghylch achos diogelu gael ei godi gyda swyddog diogelu Estyn ar unwaith bob tro.

 

Dogfennau allweddol