Chwedlau am arolygu: wedi eu chwalu!

Gwyddom fod rhai camsyniadau cyffredin am ein harolygiadau.  Yma, rydym yn chwalu’r chwedlau sy’n gallu effeithio ar athrawon yng Nghymru.

Os hoffech gael eglurhad am unrhyw agwedd ar waith arolygu Estyn, yna anfonwch neges e-bost i: cyfathrebu@estyn.llyw.cymru neu anfonwch drydariad atom i: @EstynAEM gan ddefnyddio’r hashnod #ChwedlauAmEstyn.

Cwricwlwm i Gymru

 • Bydd arolygwyr yn ymdrin ag arloesedd mewn ffordd gadarnhaol pan fydd ysgolion yn bwrw ymlaen â mentrau er budd disgyblion.  
 • Gall unrhyw ysgol addasu eu cwricwlwm a’u dulliau dysgu proffesiynol ar yr amod fod y manteision hyn yn arwain i fanteision ymhlith dysgwyr.
 • Ni fydd angen i ysgolion ddarparu rhestr gyffredin o weithgareddau a phrofiadau cyfoethogi wedi eu dyfeisio o’r newydd ar gyfer disgyblion.
 • Ni fydd arolygwyr yn disgwyl gweld ysgolion yn cyflwyno’r fframwaith cymhwysedd digidol o Fedi 2016
 • Ni fydd arolygwyr yn disgwyl gweld unigolyn wedi ei enwi sy’n gyfrifol am ddiwygio'r cwricwlwm.
 • Dylai llywodraethwyr ysgolion arloesi fod yn ymwybodol o’r modd y mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn diwygio'r cwricwlwm.
 • Ni fydd disgwyl i ysgolion drefnu’r cwricwlwm mewn fformat penodol, e.e. meysydd dysgu a phrofiad yn lle pynciau

Paratoi

 • Nid oes rhaid i ysgolion gael ffug arolygiad cyn yr arolygiad go iawn.

 • Nid oes angen i ysgolion ganslo’r cyngerdd Nadolig i baratoi ar gyfer yr arolygiad.
 • Ni fydd arolygwyr yn cyrraedd yr ysgol am 7am ac yn gadael ar ôl 7pm.
 • Nid oes rhaid i ysgolion ddarparu cinio, cacennau, bisgedi neu bowlenni o ffrwythau ar gyfer arolygwyr.
 • Nid oes rhaid i ysgolion drefnu cyfarfod i arolygwyr gwrdd â phartneriaid allweddol yr ysgol.

Tystiolaeth

 • Nid oes angen i ysgolion roi’r holl ddogfennau ar gofbinnau neu ar yriant caled allanol ar gyfer pob arolygydd.
 • Nid oes rhaid i ysgolion ysgrifennu adroddiad hunanarfarnu newydd sbon ar gyfer arolygiad.
 • Nid oes angen i adroddiad hunanarfarnu ysgol gynnwys hyperddolenni i'w holl bolisïau a dogfennau.
 • Nid oes angen i ysgolion ailwampio pob polisi a chynllun gwaith cyn i’r arolygwyr gyrraedd.

Arsylwi gwersi

 • Nid oes rhaid i athrawon ysgrifennu cynllun gwers manwl ar gyfer pob gwers i’w roi i’r arolygydd.
 • Nid oes strwythur neu batrwm gwersi ‘wedi ei gymeradwyo gan Estyn’. Er enghraifft, er mwyn barnu bod gwers yn effeithiol, nid oes angen i athrawon amlinellu'r amcan dysgu yn ffurfiol ar ddechrau gwers, a gorffen â sesiwn lawn.
 • Nid oes angen i ysgolion greu cyfleoedd i ddisgyblion ddangos eu medrau mewn TGCh, rhifedd, llythrennedd neu Gymraeg ym mhob gwers.
 • Nid yw athrawon yn cael gradd ar gyfer pob gwers y mae’r arolygwyr yn ei harsylwi, ond byddant yn cael cyfle i gymryd rhan mewn deialog broffesiynol gydag arolygwyr.

Barnau

 • Ni chaiff barnau’r adroddiad arolygu eu llunio’n gyfan gwbl ar sail data perfformiad cyn wythnos yr arolygiad.
 • Ni fydd categoreiddiad ysgol yn pennu’r barnau a gaiff mewn arolygiad, ond bydd yn cael ei ystyried gan y tîm arolygu ynghyd â thystiolaeth arall.
 • Nid oes angen i’r maes sy’n cael ei farnu mewn ysgol fod yn unigryw i gyflawni barn ‘Rhagorol’.
 • Nid yw arolygwyr yn cadw’u canfyddiadau iddyn nhw’u hunain. Byddant yn eu rhannu gyda’r enwebai cyn diwedd yr arolygiad.

Lawrlwythwch ein dogfen Arolygu | Eglurhad a fydd yn helpu egluro hyd yn oed mwy o gamsyniadau am ofynion arolygu sy’n effeithio ar athrawon yng Nghymru.