Adborth a chwynion

Argraffu’r dudalen hon

Mae Estyn wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid.

 
Hoffem glywed eich barn am ein gwaith a’r modd y mae’n effeithio arnoch chi.  Bydd eich awgrymiadau, eich canmoliaethau a’ch cwynion yn ein helpu i gydnabod gwaith o ansawdd uchel, yn ogystal â gwella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Gallwch gwyno am ein gwaith, a gallai hyn gynnwys:

  • safon ac ansawdd ein gwasanaethau neu’n cynnyrch
  • cynnwys ein hadnoddau neu’n gwefan;
  • ymddygiad aelod o’n staff
  • gwallau penodol, cyfeiriadau at drydydd partïon a hepgoriadau cyd-destunol allweddol.

Mae rhai pethau na allwn ddelio â nhw trwy ein gweithdrefn ar gyfer delio â chwynion:

  • barnau a wnaed ar ôl arolygiad neu adolygiad gan Estyn, oherwydd cyn ac yn ystod arolygiad, mae’r ysgol, y coleg neu’r gwasanaeth yn cael cyfle i ddarparu’r holl dystiolaeth sydd ei hangen er mwyn i’r tîm arolygu lunio’i farnau yn gywir ac yn deg;
  • sefydliad yr ydym yn ei arolygu ac yn gweithio gydag ef. Os oes gennych gŵyn am sefydliad, fel ysgol, rhaid i chi ddilyn ei weithdrefn gwyno ei hun yn y lle cyntaf
  • polisïau sy’n cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru. Trowch at: www.cymru.llyw.cymru

Mae’n rhaid i Estyn fodloni graddfeydd amser statudol felly ni fydd fel arfer yn oedi o ran cyhoeddi adroddiad arolygu tra bydd cwyn yn destun ymchwiliad.

Cysylltwch â ni

Robert Gairey
Rheolwr Adborth a Chwynion
02920 446309 
adborth@estyn.llyw.cymru.

Mae Estyn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Bydd gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael yr un flaenoriaeth â gohebiaeth a dderbynnir yn Saesneg.

Os hoffech gael gwybodaeth mewn iaith arall heblaw Cymraeg neu Saesneg, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Adnoddau eraill

Mae Cwynion Cymru yn cynnig cyngor ar sut i gwyno am wasanaeth cyhoeddus.

 

Dogfen allweddol