Chwilio am arfer orau

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn gweithio gyda staff i ddylanwadu ar yr hyn y maent yn ei ddysgu

Mae cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad disgyblion sy’n cael eu trefnu’n fedrus yn Ysgol Arbennig Heronsbridge yn cyfrannu at ddatblygu hunanhyder a medrau cymdeithasol disgyblion. Dros gyfnod, mae llawer o ddisgyblion yn datblygu eu hannibyniaeth ac yn cymryd cyfrifoldeb cynyddol amdanyn nhw eu hunain a’u dysgu yn unol â’u hanghenion a’u gallu. Darllen mwy >

Mae disgyblion yn helpu i ddatblygu cyfeiriad strategol yr ysgol

Mae Ysgol Penmaes yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd cyfranogi amrywiol ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan ac mae’n cydnabod bod hyn yn cael effaith gadarnhaol ar berthnasoedd ar draws yr ysgol. Maent wedi datblygu strwythurau a chymorth i alluogi pob un o’r disgyblion i gy frannu at daith yr ysgol i wella. Darllen mwy >

Rhannu arbenigedd â rhieni, gofalwyr ac ysgolion

Ysgol Plas Brondyffryn yw’r ganolfan ranbarthol ar gyfer awtistiaeth yng ngogledd Cymru. Mae’n gweithio’n agos â rhieni, gofalwyr ac ysgolion a cholegau i rannu ei harbenigedd trwy gymorth, arweiniad ac amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi. Darllen mwy >

Hen felin arfer orau

Datblygu partneriaethau yn paratoi’r ffordd ar gyfer mwy o ymgysylltu gan ddisgyblion

Tagiau: Ymddygiad

Gyda mwy o mwy o alw am ei gwasanaethau, llwyddodd Ysgol Hen Felin i gynnal amgylchedd dysgu hapus i ddisgyblion ag anawsterau synhwyraidd ac ymddygiadol difrifol. Trwy adnabod arbenigedd un o’i phartneriaid, datblygodd ddull newydd o reoli ymddygiad disgyblion. Arweiniodd hyn at well lles ymhlith disgyblion a llai o ddigwyddiadau yn gysylltiedig ag ymddygiad. Darllen mwy >

Using Person Centred Planning across the school

Defnyddio Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ar draws yr ysgol

Tagiau: Cynllunio

Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn sydd wrth wraidd adolygu cynnydd disgyblion yn Crownbridge Special Day School, Torfaen. Mae’r model hwn wedi trawsnewid eu proses adolygu ar gyfer dysgwyr ac mae’n cynnwys gwybodaeth gan y disgyblion, y rhieni ac ystod o bartneriaid. Yn hanfodol, mae’r dull hwn wedi gwella perfformiad disgyblion. Darllen mwy >

Helping pupils achieve qualifications

Helpu disgyblion i gyflawni cymwysterau

Mae St Christopher’s Special School, Wrecsam, wedi datblygu rhaglen opsiynau 14-19 i helpu disgyblion i ennill ystod o gymwysterau. Mae athrawon yn asesu disgyblion er mwyn nodi eu cryfderau a meysydd y mae angen eu gwella. Caiff disgyblion eu helpu i ddewis yr opsiynau gorau a fydd yn eu helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y cyfnod nesaf yn eu dysgu. Darllen mwy >

Improving skills for young people with learning difficulties

Gwella medrau pobl ifanc ag anawsterau dysgu

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili wedi bod yn rhan hanfodol o gynorthwyo pobl ifanc 14-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol sy’n symud o addysg amser llawn i’r byd gwaith. Trwy weithio dan raglen ‘Cyfleoedd Gwirioneddol’, ar y cyd â naw awdurdod lleol yn ne Cymru, gall pobl ifanc wella eu medrau a chodi eu dyheadau trwy ystod o gyrsiau wedi’u hachredu sy’n cynnwys agweddau personol, cymdeithasol ac ymarferol ar bontio. Darllen mwy >

ICT creates new learning experiences for pupils with SEN

TGCh yn creu profiadau newydd i ddisgyblion ag AAA

Mae Trinity Fields School and Resource Centre yng Nghaerffili yn defnyddio technoleg wedi’i seilio ar ystumiau i helpu i wella annibyniaeth, cyfathrebu ac ystod ryngweithio disgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Yn dilyn adolygiad, gwnaethant gyflwyno technoleg fel taflunydd rhyngweithiol ar y llawr i alluogi disgyblion ag anghenion cymhleth i ryngweithio’n ystyrlon â’r amgylchedd. Erbyn hyn, mae disgyblion yn dibynnu llai ar eraill i ddarparu eu profiadau dysgu. Darllen mwy >

Partnerships pay off for pupils with special educational needs

Partneriaethau’n talu ar eu canfed i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig

Mae Ysgol Arbennig Portfield yn Sir Benfro yn gweithio’n effeithiol gydag ysgolion uwchradd a cholegau cyfagos i gynyddu cynhwysiant ac ehangu ystod y pynciau sydd ar gael i’w disgyblion. Gall disgyblion o Portfield hefyd rannu gwersi ac amseroedd egwyl gyda’u cyfoedion prif ffrwd. Mae datblygiad cymdeithasol disgyblion wedi gwella, ynghyd â’u cyflawniad academaidd. Darllen mwy >

Pages