Chwilio am arfer orau

Strategaethau creadigol sy’n annog meddwl a chyrhaeddiad uchel

Mae Ysgol Gymraeg Casnewydd yn datblygu medrau meddwl disgyblion drwy athroniaeth ac yn annog creadigrwydd drwy weithgareddau drama byrfyfyr. Darllen mwy >

Defnyddio gemau i wella medrau llythrennedd disgyblion

Mae staff yn Ysgol Parcyrhun wedi creu cronfa o gemau gwahaniaethol sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer eu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu bob dydd. Darllen mwy >

Gwella medrau gwyddoniaeth ac ymgysylltiad trwy bartneriaethau lleol

Mae Ysgol Pencae wedi meithrin partneriaethau yn y gymuned leol er mwyn cynnig profiadau gwyddoniaeth sy’n datblygu medrau dysgwyr ac ennyn diddordeb yn y pwnc. Darllen mwy >

Cynllunio i ddatblygu medrau amlieithog disgyblion

Yn Ysgol Pencae, caiff medrau Cymraeg a Saesneg disgyblion eu datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt fynd i’r ysgol uwchradd. Mae disgyblion hŷn yr ysgol hefyd yn cael cyfle i ddysgu Ffrangeg a Mandarin. Darllen mwy >

Meithrin partneriaethau effeithiol i wella deilliannau dysgu a lles

Mae Ysgol Gynradd Llanandras wedi meithrin partneriaethau effeithiol â sefydliadau, gan gynnwys cyngor y dref, yr ysgol uwchradd leol a Chymdeithas Alzheimer. Darllen mwy >

Annog dysgwyr annibynnol ac ymholgar yn y Cyfnod Sylfaen

Yn Ysgol Gynradd Blaengwawr, mae cynllunio cyson ar draws y Cyfnod Sylfaen yn sicrhau amgylchedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn darparu her i bob disgybl. Darllen mwy >

Datblygu llefaredd trwy hunanasesu a strategaethau addysgu

Mae Ysgol Gymraeg y Fenni wedi gwella medrau llefaredd disgyblion trwy edrych eto ar weithdrefnau asesu, strategaethau addysgu a’r cyfleoedd gaiff disgyblion o fewn y cwricwlwm. Darllen mwy >

Cynorthwyo disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu i wella llefaredd a lles

Yn Ysgol Gynradd Malpas Court, mae staff wedi datblygu strategaethau i gynorthwyo plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. O ganlyniad, mae disgyblion yn dangos deilliannau da mewn llefaredd ac wedi dod yn fwy gwydn, dyfeisgar a myfyriol. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer profiadau dysgu heriol

Yn Ysgol Cae Top, mae cyd-gynllunio a thrafodaethau proffesiynol rheolaidd rhwng staff yn sicrhau disgwyliadau uchel i bob dysgwr. Darllen mwy >

Pages