Chwilio am arfer orau

Gwella deilliannau dysgu trwy arweinyddiaeth ysbrydoledig

Tagiau: Arweinyddiaeth

Yng Ngholeg Penybont, mae arweinyddiaeth ysbrydoledig wedi cael effaith gadarnhaol ar bob rhan o’r coleg. Mae rheolwyr yn deall sut y cyfrannant at lwyddiant y coleg yn y dyfodol a chaiff staff gefnogaeth i arloesi a mentro. Darllen mwy >

Dull cyfannol o gefnogi dysgwyr coleg

Yng Ngholeg Penybont, mae swyddogion lles, anogwyr dysgu ac anogwyr medrau yn cefnogi myfyrwyr yn gyfannol ym mhob agwedd ar eu bywyd yn y coleg. Darllen mwy >

Coleg Cambria – adeiladu hunaniaeth newydd

Tagiau: Arweinyddiaeth

Fe wnaeth arweinyddiaeth gadarn a llywodraethu effeithiol helpu i greu hunaniaeth newydd lwyddiannus a chryf ar gyfer Coleg Cambria newydd ei ffurfio. Mae ethos a diwylliant sy’n cael eu rhannu yn sylfaen i berfformiad presennol rhagorol y coleg a’i rhagolygon rhagorol ar gyfer gwella. Darllen mwy >

Bodloni anghenion cyflogwyr â chwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau

Mae cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar fedrau a phartneriaeth effeithiol gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr lleol yn helpu dysgwyr trin gwallt a harddwch yng Ngholeg Cambria i gyflawni’r cymwysterau a’r medrau y mae arnynt eu hangen ar gyfer gwaith. Darllen mwy >

Coleg wedi’i alluogi’n ddigidol

Mae gan Goleg Cambria ymrwymiad cryf i ddefnyddio technoleg i ddatblygu cyfleoedd dysgu arloesol, amgylcheddau dysgu hyblyg ac arferion busnes effeithiol. Darllen mwy >

Partnership working provides wide range of learning opportunities

Gweithio mewn partneriaeth yn cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu

Mae Coleg Sir Gâr yn gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid i ymestyn y cyfleoedd sydd ar gael i’w ddysgwyr. Mae partneriaethau’n cynnwys yr awdurdod lleol, ysgolion, partneriaethau dysgu rhanbarthol, cyflogwyr a darparwyr eraill addysg a hyfforddiant. Darllen mwy >

Providing opportunities for more able and talented learners

Darparu cyfleoedd i ddysgwyr mwy galluog a thalentog

Mae Coleg Sir Gâr yn Sir Gâr wedi sicrhau bod ei strategaeth ar gyfer datblygu addysgu a dysgu yn darparu cyfleoedd heriol i bob dysgwr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r coleg wedi cydweithio’n agos â darparwyr partner i rannu arfer orau, ac wedi datblygu nifer o fentrau i helpu cynnydd disgyblion. Darllen mwy >

The world is their Oyster

Mae’r byd i gyd o’u blaenau

Tagiau: Wellbeing

Mae ISA Training ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi codi dyheadau dysgwyr sy’n astudio Harddwch a Thrin Gwallt trwy gynnig cyfleoedd newydd iddynt trwy Strategaeth Oyster. Mae’r strategaeth yn cynnig diwrnodau blasu, teithiau cyfnewid a blynyddoedd i ffwrdd sydd wedi ehangu gorwelion dysgwyr wrth wella eu gallu i ddatblygu medrau hanfodol, gwybodaeth dechnegol a hyder yn y gweithle. Darllen mwy >

College develops Welsh – African partnership

Coleg yn datblygu partneriaeth Cymru – Affrica

Tagiau: Amrywiaeth

Mae’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Coleg Gŵyr Abertawe ac Ysgol Gynradd Madungu yn Kenya wedi gwella datblygiad addysgol, cymdeithasol a deallusol myfyrwyr yn y ddau sefydliad. Dros y naw mlynedd diwethaf, mae’r prosiect wedi cyfrannu at liniaru tlodi drwy wella darpariaeth addysgol yn ardal Sigomre yng Ngorllewin Kenya ac wedi galluogi myfyrwyr i ddatblygu’u gwybodaeth am ddinasyddiaeth fyd-eang, cyfranogi mewn gweithgareddau codi arian a chymryd rhan mewn profiadau sy’n newid bywyd. Darllen mwy >

Celebrating diversity

Dathlu amrywiaeth

Mae’r Ffair Amrywiaeth flynyddol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu ac yn hyrwyddo agweddau cadarnhaol ar amrywiaeth trwy gynnwys myfyrwyr mewn ystod o brofiadau a gweithgareddau dysgu gwahanol. O’r celfyddydau perfformio i gwisiau elusen, gweithdai a stondinau, mae’r digwyddiad yn denu rhyw 1,000 o fyfyrwyr i ddod a chymryd rhan yn yr achlysur bywiog hwn. Darllen mwy >

Pages