Chwilio am arfer orau

ysgol y castell screen shot

Fideo: Mynd i’r afael â thlodi drwy godi dyheadau

Mae ysgol gynradd Ysgol y Castell yn Sir Gâr mewn ardal o ddifreintedd uchel ac, ar hyn o bryd, mae gan 38% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r ysgol yn trefnu teithiau dramor i gyfoethogi profiadau dysgu ei disgyblion difreintiedig. Darllen mwy >

Supporting success - main image

Fideo: Cefnogi llwyddiant

Mae Coleg Ystrad Mynach ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae prif gampws y coleg yn Ystrad Mynach, ail gampws yn y Rhymni, ac mae nifer o ganolfannau llai yn yr ardal. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd 243 o ddysgwyr yn hyfforddi mewn amryw o feysydd pwnc y sector. Roedd ansawdd y cymorth a’r arweiniad i ddysgwyr yn y gwaith yn rhagorol. Darllen mwy >

top of its class - main image

Fideo: Ysgol dosbarth cyntaf

Mae Ysgol Esgob Gore yn ysgol gyfun i blant 11 i 18 oed yn ardal Sgeti yn Abertawe. Mae 1,213 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd. Mae cyfran y disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru. Yn yr arolygiad yma, cafodd Ysgol Esgob Gore y graddau uchaf ar gyfer pob agwedd ar ei gwaith. Darllen mwy >

building bridges - main image

Fideo: Adeiladu Pontydd

Mae’r Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned ym Merthyr Tudful yn cynnwys nifer o ddarparwyr ac asiantaethau cymorth. Yn eu plith mae’r gyfadran addysg bellach leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau cymunedol, Prifysgol Morgannwg a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (de Cymru). Darllen mwy >

Fideo: Partneriaeth Rieni

Mae Ysgol Morfa Rhianedd yn ysgol gynradd gymunedol sy’n cynnig addysg Gymraeg i ddisgyblion Llandudno a’r ardal. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n cynnal yr ysgol. Mae Cylch Meithrin Morfa Rhianedd yn cael ei gynnal mewn caban a gafodd ei adeiladu’n bwrpasol yn yr ysgol, ac mae’n darparu addysg i blant dan bump oed. Darllen mwy >

Siarad Cymraeg screen shot

Fideo: Siarad Cymraeg?

Mae Ysgol Gynradd Llantrisant ar gyrion Pentref Llantrisant. Pan gafodd yr arolygiad ei gynnal, roedd yr ysgol yn darparu ar gyfer rhyw 118 o ddysgwyr cyfwerth ag amser llawn. Roedd hawl gan ryw 17% o ddisgyblion yr ysgol i gael prydau bwyd am ddim. Mae’r ffigur yma’n ddigon agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Darllen mwy >

Coedcae screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ddull amlasiantaeth

Mae gan Ysgol Coed Cae yn Sir Gâr 24% o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim, a daw 48% o’r dysgwyr o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r ysgol yn sicrhau eu bod yn adnabod eu disgyblion a’u teuluoedd yn dda er mwyn iddynt ddarparu’r cymorth priodol. Darllen mwy >

Hengoed school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy wella presenoldeb

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, wedi ei lleoli yn yr unfed ar ddeg ward fwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae gwella presenoldeb yn flaenoriaeth strategol a fu’n amlwg yng nghynllun datblygu’r ysgol. Darllen mwy >

Herbert school screen shot

Fideo: Mynd i'r afael â thlodi drwy ymgysylltu â rhieni

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson wedi ei lleoli mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd, ac mae gan tua 58% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r staff yn annog rhieni i chwarae rhan weithgar ym mywyd yr ysgol, ac mae’r cyngor rhieni’n gweithio mewn partneriaeth â’r ysgol. Darllen mwy >

creativeartsmainimage

Fideo: Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Mae ffilm fer yn dangos strategaethau arfer orau ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd. Mae staff o chwe ysgol ledled Cymru yn esbonio’r modd y mae eu strategaethau wedi datblygu medrau disgyblion mewn celf a dylunio, cerddoriaeth, dawns a drama. Darllen mwy >