Chwilio am arfer orau

Gweithio gyda busnesau lleol i gyfoethogi Bagloriaeth Cymru

Mae Ysgol y Preseli wedi creu cysylltiadau gyda busnesau ac entrepreneuriaid lleol i sicrhau bod Bagloriaeth Cymru yn meithrin y medrau y mae eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn gwaith. Darllen mwy >

Arweinyddiaeth gefnogol sy’n gyrru gwelliant

Yn Sunflower Tots, mae’r cydlynydd gofal plant yn monitro staff yn rheolaidd er mwyn rhoi dealltwriaeth dda iddi o gryfderau’r cylch chwarae a meysydd i’w datblygu. Mae hyn yn ei galluogi i nodi’r adnoddau a’r hyfforddiant newydd sydd eu hangen i wella’r ddarpariaeth. Darllen mwy >

Strategaethau creadigol sy’n annog meddwl a chyrhaeddiad uchel

Mae Ysgol Gymraeg Casnewydd yn datblygu medrau meddwl disgyblion drwy athroniaeth ac yn annog creadigrwydd drwy weithgareddau drama byrfyfyr. Darllen mwy >

Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg

Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer dysgu awyr agored o ansawdd da

Mae arweinyddiaeth strategol yn Gofal Plant Gogerddan wedi ymgorffori dysgu awyr agored yn narpariaeth y feithrinfa. O ganlyniad, bu gwelliannau yn hyder a datblygiad iaith y plant. Darllen mwy >

Defnyddio gemau i wella medrau llythrennedd disgyblion

Mae staff yn Ysgol Parcyrhun wedi creu cronfa o gemau gwahaniaethol sy’n rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer eu medrau llafar, darllen ac ysgrifennu bob dydd. Darllen mwy >

Gwella medrau gwyddoniaeth ac ymgysylltiad trwy bartneriaethau lleol

Mae Ysgol Pencae wedi meithrin partneriaethau yn y gymuned leol er mwyn cynnig profiadau gwyddoniaeth sy’n datblygu medrau dysgwyr ac ennyn diddordeb yn y pwnc. Darllen mwy >

Annog dysgwyr i gyflawni mwy na’r hyn y maent yn ei ddisgwyl ohonyn nhw’u hunain

Mae staff yn Ysgol Oakleigh House wedi annog dysgwyr i fod yn fwy gwydn wrth wynebu heriau, i ddysgu o’u camgymeriadau a dod yn fwy annibynnol ym mhob agwedd ar eu dysgu. Darllen mwy >

Cynllunio i ddatblygu medrau amlieithog disgyblion

Yn Ysgol Pencae, caiff medrau Cymraeg a Saesneg disgyblion eu datblygu er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl ddwyieithog erbyn iddynt fynd i’r ysgol uwchradd. Mae disgyblion hŷn yr ysgol hefyd yn cael cyfle i ddysgu Ffrangeg a Mandarin. Darllen mwy >

Pages