Sefydlu partneriaethau i helpu myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu medrau byw yn annibynnol

Argraffu’r dudalen hon

Mae Coleg Penfro wedi sefydlu partneriaethau cryf sydd wedi galluogi ei fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol i ddatblygu’r medrau byw yn annibynnol fydd eu hangen arnynt yn y dyfodol.


Nifer y dysgwyr: 1800
Dyddiad arolygiad: Ionawr 2017
 

Gwybodaeth gyd-destunol fras am y darparwr/y bartneriaeth:

Coleg Penfro yw’r darparwr addysg a hyfforddiant ôl-16 mwyaf yn y sir.  Mae’r coleg wedi’i leoli yn Hwlffordd, ac mae ganddo ryw 1,800 o fyfyrwyr amser llawn a 12,500 o fyfyrwyr rhan-amser, gan gynnwys llwybrau galwedigaethol, Safon Uwch, prentisiaethau a graddau. 

Daw’r rhan fwyaf o ddysgwyr amser llawn y coleg o Sir Benfro, a chyfran fach ohonynt o siroedd cyfagos Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.   Mae tua 3% o’r dysgwyr sy’n cael eu derbyn yn y coleg yn ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol cymedrol i ddwys.  Mae darpariaeth y coleg ar gyfer medrau byw yn annibynnol yn amrywio o gyrsiau lefel cyn-mynediad i gyrsiau lefel 1.  Mae partneriaethau amlasiantaethol cryf yn ategu’r ddarpariaeth hon, sy’n cefnogi’r cynnig i gael profiad cwricwlwm cyfoethog a chynhwysfawr ar gyfer y dysgwyr.

Cyd-destun a chefndir yr arfer ragorol/arfer sy’n arwain y sector:

Mae’r coleg wedi nodi ers tro nad oedd y pwyslais ar gymwysterau o fewn y ddarpariaeth medrau byw yn annibynnol yn briodol ar gyfer anghenion a chyrchfannau llawer o’i ddysgwyr yn y dyfodol.  Yn 2015, adolygodd ei gwricwlwm i leihau nifer y credydau yr oedd angen i ddysgwyr eu cyflawni ar bob cwrs.  Mae hyn wedi galluogi’r adran i ddatblygu ac ymgorffori cwricwlwm cyfoethog ar gyfer dysgwyr, a chanolbwyntio ar ddatblygu medrau bywyd dysgwyr.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgarwch y nodwyd ei fod yn arfer ragorol/arfer sy’n arwain y sector

Mae gan y coleg ddiwylliant o gynwysoldeb, gwaith partneriaeth, ac ymrwymiad i gynnig gofal, cyngor ac arweiniad yn seiliedig ar angen dysgwyr unigol.

Elfen ganolog i’r gwaith partneriaeth hwn yw rhaglen y coleg ar gyfer cyswllt ag ysgolion.  Fel rhan o’r rhaglen hon, daw disgyblion o Ysgol Portfield i’r coleg ar gyfer sesiynau rhagflas galwedigaethol bob wythnos.  Mae hyn yn helpu i feithrin perthnasoedd cryf rhwng disgyblion yr ysgol a staff addysgu a staff cymorth dysgu’r coleg cyn i’r disgyblion ymuno â’r coleg.  Mae cysylltiadau cryf ac effeithiol gyda’r ysgol, cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol yr ysgol, tîm pontio’r awdurdod lleol, athrawon ymgynghorol, Gyrfa Cymru, Gweithredu dros Blant ac Uned Awtistig Penfro wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd.  Darperir cludiant, gan gynnwys cludiant arbenigol ar gyfer dysgwyr unigol, gan yr awdurdod lleol ac mae’n galluogi presenoldeb wythnosol yn y sesiynau rhagflas.  Fel rhan o’u profiad, mae dysgwyr yn aros am ginio ac yn integreiddio â chymuned y myfyrwyr yn y coleg cyfan.  Mae’r strategaeth hon yn sicrhau bod proses esmwyth pan ddaw’r amser i drosglwyddo i’r coleg.

Caiff y gwaith partneriaeth hwn ei efelychu’n fewnol yn y coleg, gan alluogi myfyrwyr medrau byw yn annibynnol i elwa ar gwricwlwm hynod gyfoethog, ymgymryd â chyfleoedd addysg a hyfforddiant galwedigaethol mewn llwybrau fel arlwyo, gwaith saer, gwaith brics, gofal anifeiliaid, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), garddwriaeth, trin gwallt, therapi harddwch, peirianneg, celf a dylunio a chwaraeon.  Caiff y cynnig estynedig hwn ei addasu bob blwyddyn, gyda chymorth pob cyfadran, i fodloni diddordebau penodol y grwpiau o ddysgwyr sy’n dod i mewn i’r coleg.  O ganlyniad i’r profiad hwn, mae dau ddysgwr medrau byw yn annibynnol wedi cynrychioli’r coleg yng nghystadleuaeth medrau cynhwysol Worldskills y DU, a gynhelir yn yr NEC Birmingham – a llwyddodd y naill a’r llall ohonynt i ennill medal Efydd.  Mae cyflawniadau eraill yn cynnwys grŵp o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth bêl-droed 5 bob ochr, dysgwyr yn ennill cystadleuaeth Gwaith Celf 2D yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am bedair o’r pum mlynedd ddiwethaf; a dysgwyr yn cymryd rhan yn llwyddiannus yn ffeiriau a gweithgareddau menter y coleg, gan gynnal stondinau cacennau a gwerthiannau llyfrau rheolaidd.

Mae’r partneriaethau hyn yn parhau trwy gydol cyfnod y dysgwyr yn y coleg, ac maent yn cefnogi’r profiad lleoliad gwaith y mae pob dysgwr medrau byw yn annibynnol yn ymgymryd ag ef.  Mae dysgwyr yn mynd ar brofiad gwaith gydag ystod eang o gyflogwyr, asiantaethau ac elusennau lleol sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r coleg i alluogi ystod eang o gyfleoedd.  Mae adolygiadau amlasiantaethol yn helpu dysgwyr i symud ymlaen i swydd, cyrsiau pellach yn y coleg neu i ddarpariaeth a hyfforddiant i oedolion.

Beth fu effaith y gwaith hwn ar ansawdd y ddarpariaeth a safonau dysgwyr:

Mae’r dull hwn yn codi ymwybyddiaeth dysgwyr am ystod y llwybrau galwedigaethol sydd ar gael iddynt, ac mae’n galluogi dysgwyr i ddatblygu dyheadau realistig a chyflawnadwy.  O ganlyniad, mae llawer o ddysgwyr yn mynd ymlaen yn llwyddiannus i hyfforddeiaethau neu gyrsiau prif ffrwd yn y coleg.  Mae’r gwasanaethau cymorth mewnol, er enghraifft nyrs y coleg, y tîm diogelu, yr anogwyr dysgu a’r tîm cymorth dysgu, yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol iawn i alluogi’r dysgwyr hyn i integreiddio’n llwyddiannus â chymuned y prif goleg.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddarpariaeth medrau byw yn annibynnol yng Ngholeg Penfro wedi’i chynnwys mewn dwy astudiaeth achos, sef: ‘Mae cynllunio cwricwlwm hyblyg yn creu profiadau dysgu pwrpasol ar gyfer dysgwyr medrau byw yn annibynnol yng Ngholeg Penfro’ a ‘Sut mae profiad gwaith yn arwain at ddeilliannau cadarnhaol ar gyfer dysgwyr medrau byw yn annibynnol yng Ngholeg Penfro’ yn adroddiad thematig diweddar Estyn, sef: Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach

Cysylltiadau: www.pembrokeshire.ac.uk