Paratoi myfyrwyr ar gyfer eu cam nesaf ar ôl y coleg

Argraffu’r dudalen hon
Industry expert helps college students prepare for their next step

Gall myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr gael cymorth gan arbenigwyr i’w paratoi at eu cam nesaf ar ôl y coleg. Mae dysgwyr sy’n ystyried mynd ymlaen i addysg uwch yn gallu defnyddio gweithdai, anerchiadau a chyfweliadau ffug gydag arbenigwyr diwydiant wrth ysgrifennu’u ceisiadau prifysgol. Mae dysgwyr sy’n dymuno mynd ymlaen i waith ar ôl cwblhau eu hastudiaethau yn cael tiwtorialau a chymorth arbenigol i’w helpu i fynd ymlaen i’w dewis lwybr gyrfaol.


Nifer y disgyblion: 12,000 
Ystod oedran: 16+
Dyddiad arolygiad: Ionawr 2018
 

Gwybodaeth am yr ysgol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn goleg addysg bellach gyda thros 4,000 o ddysgwyr amser llawn ac 8,000 o ddysgwyr rhan-amser o bob cwr o Abertawe a siroedd cyfagos.  Mae’r coleg yn cyflogi tua 1,000 o staff.  Mae’n gweithredu o chwe lleoliad ar draws Dinas a Sir Abertawe.  Abertawe yw’r ail ddinas fwyaf yng Nghymru, gydag economi gymysg, yn cynnwys sectorau peirianneg, adwerthu a lletygarwch, iechyd, hamdden, twristiaeth a phrifysgol.  Daw tua chwarter o ddysgwyr y coleg o rai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig, fel y mae mynegai amddifadedd lluosog Cymru yn ei nodweddu.

Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm o lefel cyn-mynediad i lefel addysg uwch.  Dyma’r darparwr mwyaf o gyrsiau safon uwch yn Abertawe, gydag oddeutu 40 o bynciau safon uwch.

Mae gan y coleg gyfran fawr o ddysgwyr lefel 3, gydag oddeutu 1,400 o ddysgwyr yn astudio rhaglenni UG neu safon uwch, a 1,700 yn astudio rhaglenni mynediad neu alwedigaethol.

Cyd-destun a chefndir yr arfer effeithiol neu arloesol

Mae’r astudiaeth achos hon yn ymwneud â maes arolygu gofal, cymorth ac arweiniad, lle y mae dysgwyr yn elwa o amrywiaeth eang iawn o weithgareddau, gan gynnwys anogaeth bersonol, ymweliadau â sefydliadau allanol a chyfoethogi academaidd ehangach, yn arwain at ddilyniant cadarn i addysg uwch.  Mae gweithwyr proffesiynol diwydiant hefyd yn cyflwyno dosbarthiadau meistr gwerthfawr i ddysgwyr pynciau galwedigaethol.

Mae gan y coleg gyfran fawr o ddysgwyr lefel 3 ac mae’n teimlo’i bod yn hanfodol cefnogi’u huchelgeisiau’n llawn er mwyn symud ymlaen i addysg uwch.  Mae’r coleg wedi rhoi cryn amser ac ymdrech i ddatblygu a chyflwyno amrywiaeth o ddulliau cymorth sy’n annog dyheadau uchel ac yn galluogi pob unigolyn i gyflawni eu potensial o ran dilyniant.  Nodwedd allweddol yw’r cymorth a ddarperir i ddysgwyr mwy abl a thalentog, sy’n arwain at lefelau cadarn o ddilyniant i brifysgolion o fri a rhaglenni gradd hynod gystadleuol.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgarwch

Ers sawl blwyddyn, mae’r coleg wedi cynnal rhaglen helaeth o diwtorialau arbenigol i ddysgwyr sy’n gwneud cais i’r prifysgolion a’r cyrsiau mwyaf cystadleuol.  Dwy enghraifft o’r tiwtorialau hyn yw’r rhai ar gyfer dysgwyr sy’n gwneud cais i brifysgolion Rhydychen neu Gaergrawnt, a’r rhai ar gyfer dysgwyr sy’n gwneud cais am feddygaeth, deintyddiaeth neu filfeddygaeth.  Mae’r rhaglenni arbenigol hyn yn ychwanegu dau gryfder penodol at raglen diwtorialau gyffredinol y coleg.  Yn gyntaf, mae dysgwyr wedi’u cysylltu â’r staff mwyaf gwybodus a phrofiadol ar gyfer eu dewis maes.  Mae’r tiwtoriaid hyn yn arwain sesiynau â ffocws ar astudio a gweithio yn y dewis maes ac yn helpu i gynhyrchu ceisiadau UCAS o safon uchel.

Yr ail gryfder yw defnyddio arbenigwyr o’r tu allan i’r coleg, sy’n cynnig rhaglen o areithiau a gweithdai arbenigol.  Mae arbenigwyr allanol o brifysgolion lleol a phroffesiynau perthnasol yn cymryd rhan mewn cyfweliadau ffug, gan ganiatáu i bob dysgwr brofi cyfweliad cystadleuol.  Mae hyn yn rhoi paratoad amhrisiadwy i ddysgwyr i’r broses gyfweld ac mae’n cynnig cyngor unigol manwl ar wybodaeth a medrau cyflwyno’r dysgwr, yn ogystal â hybu hunanhyder y dysgwr wrth iddo wynebu’r cyfweliadau go iawn yn Rhydychen, Caergrawnt neu mewn ysgolion meddygaeth.

Mae’r coleg yn bartner gyda Phrifysgol Caergrawnt ar gyfer ei gynllun HE+.  Mae’r rhaglen allymestyn hon yn annog dysgwyr o’r sector ysgolion gwladol i ystyried gwneud cais i Gaergrawnt/Rhydychen neu brifysgolion eraill sy’n arbenigo mewn ymchwil. Trwy gynllun HE+, mae dysgwyr lefel UG â phroffil TGAU cadarn yn cymryd rhan mewn gweithdai rheolaidd ac amrywiaeth eang o ddosbarthiadau meistr arbenigol, dan arweiniad arbenigwyr o’r coleg ac o brifysgolion ac ysgolion lleol eraill.  Mae’r dosbarthiadau meistr hyn yn archwilio pynciau cyffrous ac yn meithrin angerdd dysgwyr mwy abl tuag at eu dewis bynciau yn fedrus.

Bellach, cynllun HE+ y coleg yw Canolfan Seren Llywodraeth Cymru ar gyfer Abertawe a dyma’r ganolfan fwyaf yng Nghymru, gyda thros 300 o ddysgwyr UG.

Beth fu effaith y gwaith hwn ar y ddarpariaeth a safonau dysgwyr?

Mae’r cymorth ac arweiniad rhagorol a roddir i ddysgwyr wrth iddynt wneud dewisiadau a gwneud cais am gyrsiau addysg uwch wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ddilyniant llwyddiannus.  Mae lefel uchel iawn o geisiadau UCAS yn cael eu derbyn yn gyson.  

Hefyd, mae’r gwaith mewn tiwtorialau arbenigol ac yn HE+ yn arwain at lefelau cyson uchel o lwyddiant wrth gynorthwyo dysgwyr i gael lleoedd mewn prifysgolion ac ar y cyrsiau mwyaf cystadleuol.  Yn nodweddiadol, mae tua 200 o ddysgwyr yn mynd ymlaen i brifysgolion Grŵp Russell bob blwyddyn, gan gynnwys cyfran gymharol uchel yn derbyn cynigion i astudio meddygaeth, deintyddiaeth a milfeddygaeth, ac i astudio yn Rhydychen/Caergrawnt.

Yn ogystal â’r cyfraddau dilyniant cryf hyn, mae gan waith y coleg yn y maes hwn effaith gadarnhaol ehangach.  Mae’r cyngor gaiff dysgwyr wrth iddynt ymchwilio i’w hopsiynau a mynd drwy’r broses ymgeisio hefyd yn gwella medrau cyflogadwyedd, fel annibyniaeth a hunanymwybyddiaeth, ac mae’n eu hannog i arfarnu’r amrywiaeth o opsiynau a llwybrau dilyniant yn eu gyrfa academaidd neu alwedigaethol.  Mae dysgwyr sy’n dymuno mynd yn syth ymlaen i gyflogaeth ar ôl cwblhau eu rhaglenni lefel 3 yn cael cymorth tiwtorial arbenigol hefyd.  Mae’r gwaith hwn yn helpu i sicrhau bod dysgwyr y coleg wedi’u paratoi’n dda wrth iddynt symud ymlaen i’r cam nesaf ar ôl y coleg.

Cysylltiadauhttps://www.gcs.ac.uk/cy​