Mae gwaith partneriaeth effeithiol rhwng ysgolion yn cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Argraffu’r dudalen hon
tree and book

Mae disgyblion newydd yn Ysgol Gyfun Tredegar yn ymgynefino’n gyflym ac yn adeiladu ar eu dysgu blaenorol, yn sgil perthynas gadarnhaol ag ysgolion cynradd clwstwr. Mae buddsoddi mewn rhaglen datblygu athrawon ar y cyd wedi bod o fudd sylweddol i safonau hefyd.


Nifer y dysgwyr:  649
Ystod oedran: 11-16 oed
 

Cyd-destun a chefndir yr arfer sy’n arwain y sector

Mae’r ysgol wedi cael perthynas gadarnhaol â’r ysgolion cynradd partner yn ei chlwstwr erioed, ac mae hyn wedi datblygu ymhellach yn y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r pennaeth a’r pennaeth cynorthwyol yn cyfarfod â phob un o benaethiaid yr ysgolion clwstwr bob hanner tymor i drafod cyfnod pontio ar gyfer disgyblion sy’n dechrau yng nghyfnod allweddol 3.  Mae’r pennaeth cynorthwyol a’r arweinwyr dysgu ac addysgu ym mhob ysgol yn cyfarfod bob hanner tymor hefyd.  Yn ogystal â datblygu a gwella’r trefniadau pontio ymhellach, mae’r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar sicrhau arfer gyson o ran dysgu ac addysgu ar draws y clwstwr.  Mae hyn yn helpu disgyblion i ymgynefino’n gyflym ac maent yn elwa’n sylweddol ar barhad a dilyniant effeithiol mewn dysgu.

Disgrifiad o’r strategaeth

Yn 2014, nodwyd bod yr ysgol yn Ysgol Llwybrau Llwyddiant fel rhan o raglen Her Ysgolion Cymru Llywodraeth Cymru.  Defnyddiodd yr ysgol ei hymglymiad â’r rhaglen i fuddsoddi mewn ystod o raglenni addysgu a hyfforddi.  Mae hyn wedi galluogi staff yn yr ysgol i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau dysgu proffesiynol sydd wedi’u cysylltu’n agos â’u cyfrifoldebau a’u hanghenion datblygu.  Mae’r rhain yn cynnwys rhaglen athrawon rhagorol, rhaglen gwella athrawon, rhaglen cynorthwywyr addysgu rhagorol a rhaglen arweinwyr addysg rhagorol.  Dros gyfnod, mae nifer yr athrawon yn yr ysgol sydd wedi cwblhau’r rhaglenni hyn wedi cynyddu’n sylweddol, gan alluogi’r ysgol i hyrwyddo ei hwyluswyr ei hun ar gyfer y rhaglenni.

Un o elfennau allweddol y dull a ddefnyddir gan yr ysgol fu sicrhau bod manteision y buddsoddiad hwn wedi cael eu rhannu ar draws yr ysgolion yn y clwstwr.  Mae staff ar draws y clwstwr wedi elwa ar y gyfres o raglenni addysgu, gan ddarparu cyfleoedd buddiol ar gyfer cydweithio a rhwydweithio ar draws sectorau.  Fe wnaeth cynorthwywyr addysgu elwa ar y rhaglenni hyn yn yr un modd, felly hefyd arweinwyr canol ac uwch arweinwyr, a groesawodd y cyfleoedd i gyfarfod a myfyrio ar eu harfer fel arweinwyr mewn addysg.  Dros gyfnod, mae hyn wedi hwyluso datblygu ymagwedd gyffredin at iaith addysgu a dysgu.

Parhaodd y cydweithio ar draws sectorau trwy gyfres o sesiynau ‘Cyfarfodydd Addysgu’ (‘TeachMeets’) rheolaidd a gynhelir gan bob ysgol yn y clwstwr, gan roi cyfle i staff rannu a thrafod arfer effeithiol.  Roedd y rhain yn arbennig o ddefnyddiol o ran galluogi athrawon i weld yr arfer yn ei chyd-destun a thrafod eu syniadau â gweithwyr proffesiynol unfryd ac ymroddgar.  Mae’r gwaith hwn, sy’n cael ei gydlynu gan yr arweinwyr addysgu a dysgu ym mhob ysgol, wedi datblygu ymhellach i ystyried defnyddio technoleg wrth hwyluso rhannu arfer effeithiol ar draws sectorau.

I sicrhau cynnydd parhaus a meithrin gallu ar gyfer y dyfodol, buddsoddwyd rhagor o gyllid mewn hyfforddi pump o athrawon ar draws y clwstwr fel hwyluswyr ar gyfer y gyfres o raglenni addysgu.  Gan fod bron pob un o’r staff ar draws y clwstwr yn defnyddio’r rhaglenni, mae sylfaen gadarn yn bodoli ar gyfer cymorth a datblygiad parhaus trwy hyfforddi.

Effaith ar ddarpariaeth/safonau

Mae athrawon ar draws clwstwr Tredegar wedi ymateb yn frwdfrydig i fuddsoddiad yr ysgol yn ei rhaglenni addysgu.  Hyd yn hyn, mae 67 o athrawon ar draws y clwstwr wedi cymryd rhan yn y rhaglen athrawon rhagorol, mae 32 wedi cymryd rhan yn y rhaglen arweinwyr addysg rhagorol, mae 12 wedi cymryd rhan yn y rhaglen gwella athrawon a 50 wedi cymryd rhan yn y rhaglen cynorthwywyr addysgu rhagorol.  Yn ychwanegol, mae ysgolion yn y clwstwr wedi hyfforddi pum hwylusydd i sicrhau cynaliadwyedd. 

Mae disgyblion yn elwa’n sylweddol ar barhad a dilyniant effeithiol mewn dysgu.  Er 2012, mae deilliannau yn yr ysgol wedi gwella’n sylweddol.  Er enghraifft, mae deilliannau yn nangosydd lefel 2 yn cynnwys Saesneg a mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 wedi codi o 29% yn 2012 i 54% yn 2016.  Fe wnaeth perfformiad mewn llawer o ddangosyddion yn 2016 osod yr ysgol yn y 50% uwch o ysgolion tebyg ar sail bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim.  

Sut ydych chi wedi rhannu eich arfer dda?

Mae arfer dda wedi cael ei rhannu trwy’r clwstwr, trwy Her Ysgolion Cymru a digwyddiadau’r consortiwm trwy gynadleddau cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae’r ysgol wedi darparu astudiaeth achos arfer effeithiol i’r consortiwm, mae wedi cynnal nifer o ymweliadau o ysgolion rhyngwladol, ac mae’n darparu cyfleoedd yn rheolaidd i ysgolion eraill o bob cwr o Gymru ymweld er mwyn dod i weld y gwaith yn ymarferol trwy ddigwyddiadau ‘Trafod a Gweithredu (‘Walk the Talk’).  Mae hyn yn cynnwys ysgolion cynradd, ac mae’r ymweliadau hyn yn ymgorffori ymweliad ag un o ysgolion y clwstwr.  Yn ychwanegol, mae’r ysgol yn parhau i hwyluso rhaglenni addysgu sy’n cynnwys teithiau dysgu ac arsylwadau gwersi ar gyfer yr holl gyfranogwyr.  Mae staff ar draws consortiwm y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a thri awdurdod lleol yn elwa ar y rhaglenni hyn ar hyn o bryd.