Datblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu

Argraffu’r dudalen hon

Mae awyrgylch gofalgar a chefnogol gydag arferion cyson a rheolau clir ar gyfer ymddygiad yn helpu i wneud Meithrinfa Sticky Fingers yn lle cadarnhaol a chyfeillgar i ddysgu.


Nifer y disgyblion: 19
Ystod oedran: 2-4
Dyddiad arolygiad: 19-20 Ebrill 2016

Gwybodaeth am y lleoliad

Mae Sticky Fingers yn lleoliad â pherchnogion preifat sy’n cyfarfod bum bore’r wythnos mewn neuadd bentref wledig ar gyrion Rhaglan yn Sir Fynwy.  Mae pum aelod staff parhaol, gan gynnwys arweinydd y lleoliad, sef yr unigolyn cyfrifol.  Mae’r lleoliad wedi ei gofrestru i dderbyn hyd at 19 o blant.  Mae’n darparu gofal dydd sesiynol i blant o ddwyflwydd oed bob bore, a gofal cofleidiol i blant hyd at wyth oed am dri phrynhawn yr wythnos.

Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n arwain y sector

Mae Sticky Fingers yn gymuned ofalgar a chefnogol lle mae ymarferwyr yn deall ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd perthynas o ansawdd da â’r plant sy’n mynychu’r lleoliad.  Mae ymarferwyr yn dechrau bob sesiwn â chroeso cynnes i’r plant a rhieni.  Mae hyn yn sicrhau bod y plant yn mwynhau dod i’r lleoliad ac yn ymgartrefu’n gyflym ac yn hyderus.  Mae’r holl staff yn treulio amser sylweddol yn arsylwi’r plant ac yn dod i’w hadnabod yn dda.  Amlygodd arsylwadau cychwynnol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd fod ychydig iawn o blant yn gallu dilyn arferion neu reoleiddio eu hymddygiad yn briodol ar gyfer y cyfnod yn eu datblygiad.  Nododd ymarferwyr y byddai angen arferion clir a chyson arnynt, gan gynnwys rheolau ar gyfer ymddygiad i helpu’r plant i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yn y lleoliad a datblygu agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgarwch a nodwyd yn arfer sy’n arwain y sector

Mae’r holl ymarferwyr yn darparu arweiniad a chymorth effeithiol i alluogi plant i ddatblygu parch tuag atyn nhw’u hunain, pobl eraill a’r amgylchedd.  Mae’r ymarferwyr yn credu ei bod yn bwysig i blant gael eu cynnwys yn llawn yn y broses o osod rheolau.  Roeddent yn teimlo y byddai cynnwys y plant yn eu helpu i ddeall y disgwyliadau ar gyfer eu hymddygiad yn well, ac y byddai rhoi cydberchenogaeth o’r broses gosod rheolau iddynt yn cynyddu eu hunan-barch.  Cynlluniodd y lleoliad amserau grŵp i drafod agweddau ar ddiwrnod y feithrinfa, i siarad am weithgareddau ac adnoddau, ac i feddwl am sut y gallent ofalu amdanyn nhw’u hunain, ei gilydd a’r amgylchedd.  Roedd y plant yn awyddus i gyfrannu at y broses gychwynnol hon a phenderfynu ar y rheolau pwysicaf, gan roi rhesymau clir am y rhain.  Roedd rhai o’r plant yn teimlo y byddai’n syniad da cofnodi’r rheolau fel nodiadau atgoffa i bawb eu dilyn.  Cynorthwyodd ymarferwyr â’r broses gofnodi, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwneud marciau a thynnu lluniau.  Roedd y plant yn frwdfrydig ynghylch esbonio rheolau’r lleoliad i’r staff, ei gilydd ac ymwelwyr â’r lleoliad.  Roeddent yn gallu esbonio’r rhesymau am y rheolau a disgwyliadau ymddygiad, a thrafod eu rhan yn y broses yn dda.

Pa effaith y mae’r gwaith hwn wedi’i chael ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?

Erbyn hyn, gall bron pob un o’r plant ddilyn arferion a rheolau’r lleoliad yn hyderus.  Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar gyflawniadau plant a’u hunan-barch.  Mae ethos cydweithredol yn y lleoliad ac mae’r plant yn barod i ymuno â’r holl weithgareddau.  Gall plant fonitro eu hymddygiad eu hunain ac ymddygiad eu cyfoedion.  Erbyn hyn, mae ychydig iawn o broblemau ymddygiad lefel isel sy’n effeithio ar fwynhad a dysgu’r plant.  Mae rhieni ac ymwelwyr yn gwneud sylwadau’n rheolaidd ar ba mor dda y mae’r plant yn ymddwyn yn y lleoliad.

Yn ddiweddar, mae’r lleoliad wedi ailedrych ar Broffiliau’r Cyfnod Sylfaen ac mae sgorau mewn ‘rheoli ymddygiad’ uwchlaw’r cyfartaledd yn gyson, gan ddangos cynnydd rhagorol.

Mae’r lleoliad yn parhau i ddatblygu’r broses hon ac mae’r plant yn awyddus i ymestyn perchenogaeth o’r rheolau i agweddau ar ddarpariaeth barhaus.  Er enghraifft, gosodwyd ffrâm ddringo â llithren i ategu datblygiad corfforol dan do.  Gyda chymorth gan yr ymarferwyr, trafododd a phenderfynodd y plant ar ymddygiad priodol ar gyfer defnyddio’r offer.  Defnyddiodd y plant eu medrau gwneud marciau i lunio arwydd i’w hatgoffa o’r disgwyliadau pa bryd bynnag y byddant yn defnyddio’r ffrâm ddringo.  Wedi i’r arwydd hwn gael ei osod, arsylwodd staff y plant yn cyfeirio ato ac yn monitro eu hymddygiad eu hunain yn llwyddiannus wrth ddefnyddio’r ardal hon.  Mae’r lleoliad yn bwriadu parhau i ymestyn y broses hon ar draws pob maes darpariaeth wrth i gyfleoedd ddod i’r amlwg.  

Sut ydych chi wedi rhannu eich arfer dda?

Mae’r lleoliad wedi rhannu ei arfer dda drwy’r consortiwm rhanbarthol, sydd yn ei dro yn rhannu gwybodaeth â lleoliadau eraill drwy ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol a thrwy gyfryngau cymdeithasol.

Cysylltiadiau:  www.stickyfingers-playgroup.co.uk