Cynllunio a monitro hynod effeithiol

Argraffu’r dudalen hon
activities

Caiff gweithgareddau dan do ac awyr agored, wedi’u cynllunio’n dda, eu defnyddio i wella medrau craidd disgyblion ym meithrinfa Martine’s Childcare. Mae athrawon yn cofnodi dilyniant disgyblion ar ddyfeisiau llaw yn syth, gan amlygu cyfleoedd i ddatblygu medrau plant. Caiff medrau llythrennedd a rhifedd eu datblygu trwy weithgareddau datrys problemau diddorol a thasgau difyr ar themâu.


Nifer y disgyblion: 70
Dyddiad arolygiad: Chwefror 2018 - Mawrth 2018

Cyd-destun a chefndir i’r arfer sy’n arwain y sector

Nod y lleoliad yw darparu amgylchedd cynnes, croesawgar ac ysgogol i bob plentyn, a thrin pob plentyn fel unigolyn.  Mae’n darparu ystod ragorol o weithgareddau symbylol a diddorol ar draws meysydd dysgu’r cyfnod sylfaen.  Mae ymarferwyr yn cydweithio’n agos â’r plant i gofnodi eu syniadau ar ddechrau pob pwnc.  Mae hyn yn cyfrannu’n sylweddol at gymhelliant ac ymgysylltiad y plant â’u dysgu, ac yn datblygu eu medrau dysgu annibynnol yn effeithiol iawn.  Mae ymarferwyr yn darparu cyfleoedd arloesol i ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd a meddwl y plant wrth iddynt chwarae’n annibynnol.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgaredd a nodwyd yn arfer sy’n arwain y sector

Mae’r lleoliad wedi datblygu ffordd hynod effeithiol o gynllunio.  Mae’n canolbwyntio’n arbennig o dda ar ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd, annibyniaeth a medrau meddwl plant ym mhob maes dysgu trwy weithgareddau diddorol a chyffrous, dan do ac yn yr awyr agored.  Mae’n cynnwys plant yn effeithiol iawn fel bod gweithgareddau’n adlewyrchu eu diddordebau ac yn hynod berthnasol iddynt.

Mae cynlluniau tymor hir yn dilyn cylch dwy flynedd ar sail llyfrau, pynciau tymhorol a digwyddiadau rheolaidd.  Maent yn canolbwyntio ar fedrau plant ar draws holl feysydd dysgu’r cyfnod sylfaen.  Mae ymarferwyr yn mapio’r medrau’n ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn cwmpasu’r holl feysydd yn dda, dan do ac yn yr awyr agored.  Pan fyddant yn cyflwyno’r themâu a’r pynciau, bydd yr ymarferwyr yn eu trafod yn drylwyr â’r plant er mwyn darganfod eu diddordebau penodol.  Mae hyn yn galluogi’r plant i gyfrannu’n effeithiol at gynllunio gweithgareddau penodol a nodi’r camau nesaf wrth symud ymlaen.  Mae’r lleoliad yn defnyddio ei drosolwg canol tymor yn arbennig o dda i gofnodi pryd y caiff medrau gwahanol eu cyflwyno.  Mae system â chodau lliw sy’n dangos pa fedrau y mae ymarferwyr yn bwriadu eu cyflwyno fel rhan o’r arfer reolaidd, a pha rai y byddant yn eu haddysgu’n uniongyrchol trwy dasgau ffocws.  Mae hyn yn bwydo’r cynlluniau tymor byr yn effeithiol, sydd hefyd yn cynnwys y medrau y mae angen i blant unigol ailedrych arnynt a’u hymgorffori.  Nod rheolwyr y lleoliad yw cadw’r fformat a’r iaith mor syml â phosibl er mwyn i’r ymarferwyr allu eu dilyn yn hawdd.    

Mae rheolwyr y lleoliad wedi sefydlu system ymarferol ac effeithiol iawn i gofnodi’r hyn y gall plant ei wneud a’r hyn y mae angen iddynt ei ddysgu nesaf.  Mae ymarferwyr yn cofnodi eu harsylwadau’n uniongyrchol ar ddyfais llaw.  Mae hyn yn eu galluogi i ymgysylltu’n weithredol â’r plant, yn arbed amser ac yn lleihau’r gwaith papur y mae’n rhaid i’r lleoliad ymdrin ag ef.  Mae rheolwyr yn adolygu’r cofnodion yn ddyddiol ac yn trosglwyddo gwybodaeth allweddol am gynnydd plant i’w dyddiaduron electronig unigol.  Mewn cyfarfodydd cynllunio wythnosol, mae pob ymarferydd yn trafod cynnydd y plant a’u camau nesaf, gan gynnwys geirfa newydd.  O ganlyniad, mae rheolwyr ac ymarferwyr yn adnabod y plant yn dda.  Gallant olrhain eu datblygiad a chynllunio ar gyfer pob unigolyn yn hynod effeithiol a gwneud yn siŵr eu bod yn gwneud cynnydd yn systematig.

Mae’r lleoliad yn defnyddio’r system gynllunio yn arbennig o dda i nodi cyfleoedd i ddatblygu medrau llythrennedd a rhifedd plant trwy weithgareddau diddorol i ddatrys problemau.  Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau cyffrous fel penderfynu sut i helpu dinosoriaid bach i ddeor o’u hwyau.  Mae hyn yn cymell y plant yn dda ac yn bodloni eu hanghenion unigol yn effeithiol.

Pa effaith y mae’r gwaith hwn wedi’i chael ar ddarpariaeth a safonau dysgwyr?

O ganlyniad i’r cynllunio gofalus hwn, mae gan y rhan fwyaf o’r plant fedrau iaith, rhifedd a datrys problemau rhagorol, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn eu cymhwyso’n hyderus ac yn annibynnol ar draws y meysydd dysgu.  Maent yn mynegi eu barn yn hyderus ynghylch yr hyn y maent yn mwynhau ei wneud a’r hyn yr hoffent ei wneud nesaf.  Mae ymarferwyr yn deall yn union beth yw nod pob sesiwn.  Mae hyn yn eu galluogi i gynorthwyo’r plant yn hynod effeithiol.  Mae’r broses arsylwi ac asesu hylaw yn galluogi ymarferwyr i nodi camau nesaf y plant mewn dysgu ac yn llywio cynllunio a darpariaeth ar gyfer y dyfodol yn arbennig o dda. 

Sut ydych chi wedi mynd ati i rannu eich arfer dda?

Mae nifer o ymarferwyr o’r awdurdod lleol wedi ymweld â’r lleoliad i arsylwi’r cynllunio, darpariaeth a’r system ar gyfer cofnodi asesiadau.