Creu amgylchedd dysgu croesawrgar

Argraffu’r dudalen hon
 Gwenu plentyn yn eistedd wrth fwrdd gyda cwpanau a soseri chwarae

Staff yng Nghylch Meithrin Bodffordd yn cydweithio mewn tim i drawsnewid neuadd ysgol yn fan dysgu ysgogol bob dydd.


Nifer y disgyblion: 18
Ystod oedran: 2-4
Dyddiad arolygiad:  Mawrth 2016
 

Gwybodaeth am y lleoliad

Mae Cylch Meithrin Bodffordd, Ynys Môn, yn gylch gyfrwng Cymraeg sydd yn cyfarfod yng nghanolfan Gymuned Bodfford o fewn yr ysgol leol.  Mae’r lleoliad  yn derbyn hyd at 18 o blant fesul sesiwn.  Mae 21 o blant ar y gofrestr, yn amrywio o ddwy a hanner i bedair blwydd oed.  Daw’r mwyafrif o blant o gartrefi lle mae’r Gymraeg yn iaith y cartref.  Mae yna pum aelod o staff, yn cynnwys dau gyd-arweinydd a thri ymarferydd. 

Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n arwain y sector

Mae’r lleoliad yn estyn a chadw adnoddau yn ddyddiol gan eu bod yn defnyddio neuadd yr ysgol.  Serch hynny, caiff ei ddefnyddio a’i gynnal yn rhagorol.  Mae’r staff yn rhannu’r un weledigaeth o greu amgylchedd dysgu ysgogol sy’n herio ac yn ymestyn plant i gyrraedd eu llawn potensial.  Maent yn cydweithio’n llwyddiannus er mwyn gosod yr ardaloedd dysgu yn ddyddiol a’u cyfoethogi’n goeth.  Mae hyn yn digwydd mewn modd hynod effeithiol. 

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgaredd a nodwyd yn arfer sy’n arwain y sector

Mae’r amgylchedd dysgu yn fyrlymus a chroesawgar.  Wrth gydweithio fel tîm yn hynod effeithiol, mae’r ymarferwyr yn trawsnewid yr amgylchedd mewn byr amser o fewn y sesiwn heb amharu ar amser addysg y plant yn eu gofal.  Mae’r amgylchedd yn newid yn esmwyth o fod yn amrywiaeth o ardaloedd dysgu, i gaffi ar gyfer byrbrydau, neuadd ar gyfer dawnsio a chanu a man tawel i ffarwelio ac ymdawelu ar ddiwedd y sesiwn.

Mae staff wedi ystyried y mathau o ddodrefn ac offer ar gyfer y lleoliad yn ofalus iawn.  Maent wedi cynnwys dodrefn amlbwrpas sydd o ansawdd uchel, yn ogystal â rhwydd i’r plant a staff i’w symud.  Maent yn storio’r holl adnoddau yn gyflym ac yn daclus ar ôl y sesiwn er mwyn galluogi’r ysgol a’r gymuned i ddefnyddio’r neuadd yn hwyrach yn ystod y dydd. 

Pa effaith y mae’r gwaith hwn wedi’i chael ar ddarpariaeth a deilliannau plant?

Mae’r defnydd o’r amgylchedd dysgu yng nghylch Meithrin Bodffordd wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ddatblygiad plant ar draws holl feysydd y Cyfnod Sylfaen.  Mae’r plant yn derbyn cyfleoedd cyson i gael mynediad i bob ardal yn ddyddiol.  Maent yn cwmpasu'r holl feysydd dysgu mewn ffordd naturiol, hylaw a diddorol i’r plant.  Mae’r drefn o estyn a chadw adnoddau yn y lleoliad wedi cael effaith gardanhaol ar ddatblygu medrau’r plant i ryngweithio ag eraill yn effeithiol, er mwyn gofalu am eu lleoliad.  

Mae’r plant yn chwarae rhan annatod o greu ymdeimlad o berchnogaeth dros y lleoliad.  Mae gweithio fel rhan o dîm yn datblygu sgiliau cymdeithasol strwythuredig ymysg y plant.  Golyga fod y ddarpariaeth yma yn galluogi’r plant i gael mynediad cytbwys rhwng gweithgareddau o’u dewis a rhai sy’n cael eu harwain gan ymarferwyr.  O ganlyniad, mae plant yn datblygu medrau annibynnol yn effeithiol iawn.

Cysylltiadiau:  http://www.ynysmon.gov.uk/addysg/addysg-feithrin/