Chwiliwch am arfer effeithiol

Teacher uses sign language with Pupil

Ysgol yn annog amgylchedd dysgu gofalgar a chynhwysol

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Cogan yn elwa ar amgylchedd dysgu cadarnhaol. Mae’n helpu disgyblion i deimlo’n sicr ac yn cyfoethogi eu dysgu. Mae’r cyngor yn darparu cymorth penodol i ddisgyblion ag anawsterau clyw, ac yn annog disgyblion a staff i ddefnyddio arwyddo ac offer cyfathrebu gweledol eraill yn ddyddiol o ddydd i ddydd. Mae’r ysgol yn dathlu amrywiaeth a chynhwysiant trwy roi cyfle i ddisgyblion ddysgu am ddiwylliannau a chrefyddau gwahanol. Darllen mwy >

People in an office in a discussion

Creu diwylliant proffesiynol o ddisgwyliadau cyson uchel

Mae arweinwyr yn Ysgol Uwchradd Llysweri wedi creu diwylliant lle mae gan athrawon ddisgwyliadau cyson uchel. Maent wedi darparu datblygiad proffesiynol amserol a pherthnasol ar gyfer staff. Mae pob un o’r staff yn cymryd rhan mewn rhwydweithiau arfer broffesiynol a rhwydweithiau dysgu ar y cyd. Mae hyn wedi arwain at synnwyr o gyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer gwella addysgeg ac arfer yn barhaus. Darllen mwy >

Animated people around a desk

Gwneud pob un o’r staff yn atebol am ansawdd yr addysgu

Mae arweinwyr yn Ysgol Syr Hugh Owen wedi gweithio’n llwyddiannus i greu diwylliant o gyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer gwella addysgu. Gwella addysgu yw un o gyfrifoldebau craidd pob aelod o dîm arweinyddiaeth yr ysgol. Ar ôl cymorth a datblygiad proffesiynol, mae gan arweinwyr atebolrwydd cynyddol am ansawdd yr addysgu yn eu hadrannau. Mae gan bob un o’r athrawon darged rheoli perfformiad o ran gwella addysgu. Darllen mwy >

Animated lecture

Defnyddio sesiynau datblygiad proffesiynol wedi’u harwain gan athrawon yn seiliedig ar dystiolaeth i wella addysgu ar lefel ysgol gyfan

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ddysgu proffesiynol yn Ysgol Uwchradd Aberteifi ac mae arweinwyr wedi buddsoddi amser a chyllid sylweddol ar gyfer y flaenoriaeth hon. Mae’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a roddir i staff wedi arwain at arferion addysgu gwell a llawer mwy o gysondeb wrth gyflwyno addysgu da ar draws yr ysgol. Mae rhoi cyfle i athrawon arwain gweithgareddau dysgu proffesiynol wedi cryfhau gallu i arwain yn yr ysgol. Darllen mwy >

Teachers learning together

Annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd

Mae arweinwyr yn Ysgol Gynradd Deighton wedi annog athrawon i siarad â’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. Dros gyfnod, mae athrawon wedi agor eu hystafelloedd dosbarth i’w cydweithwyr ac wedi rhannu eu harfer ag ysgolion eraill, ac wedi dysgu oddi wrthynt. Mae athrawon yn yr ysgol yn hyderus ac yn barod i gymryd risgiau addysgegol pwyllog ac maent yn rhoi cynnig ar ddulliau a strategaethau newydd er mwyn parhau i ddatblygu’n broffesiynol. Darllen mwy >

Animated people sitting around a table

Creu diwylliant o fyfyrio a dysgu proffesiynol

Mae uwch arweinwyr yn Ysgol Gynradd Hafod yn sicrhau bod pob un o’r athrawon yn cael cyfleoedd i arloesi, cydweithio ac arwain mentrau sy’n effeithio ar arferion addysgu ac addysgegol yr ysgol yn gadarnhaol. Darllen mwy >

animated tree with apples

Sicrhau bod disgyblion yn ganolog i addysgu a dysgu

Yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanfair Llythynwg, mae lefelau eithriadol o dda o barch rhwng disgyblion a staff. Mae athrawon yn benderfynol y dylai disgyblion arwain agweddau ar eu dysgu eu hunain ac maent yn hwyluso hyn trwy eu harferion addysgu rhagorol. Mae’r ysgol ar y trywydd iawn i ddangos llawer o’r egwyddorion addysgegol sy’n ategu’r cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Graph animation

Cynnal rhagoriaeth mewn addysgu

Mae Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer pob un o’i staff. Mae’r cyfleoedd hyn yn cysylltu’n dda ag arfer ystafell ddosbarth a chânt eu cefnogi gan hyfforddi effeithiol. Mae’r gweithgareddau dysgu proffesiynol yn meithrin gallu pob un o’r staff ac yn eu galluogi i ‘anelu am ragoriaeth’ yn eu haddysgu. Darllen mwy >

Animated IT equipment

Rhannu rhagoriaeth mewn addysgu

Un o weithdrefnau mwyaf effeithiol Ysgol Gynradd Parcyrhun i sicrhau cysondeb a safonau uchel mewn addysgu yw’r wythnos fonitro y mae’n ei chynnal bob tymor. Rhoddir llawer o gyhoeddusrwydd i’r wythnos fonitro yng nghalendr tymhorol yr ysgol ac mae’n fforwm i alluogi arweinwyr ar bob lefel i arfarnu addysgu a dysgu a rhannu arfer dda. Darllen mwy >

Animated circles with hands

Ymddiried mewn staff i arwain ar wella addysgeg ac arfer

Yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, mae cyfuno’r diwylliant sy’n cael ei greu a’i feithrin gan y pennaeth a’r tîm arwain a’u hymddiriedaeth mewn darpar arweinwyr i arwain a rheoli datblygiadau ysgol gyfan, wedi sicrhau deilliannau rhagorol a dulliau arloesol o addysgeg dros gyfnod. Darllen mwy >

Pages