Chwiliwch am arfer effeithiol

Lamphey - main.jpg

Sicrhau addysgu o ansawdd uchel trwy ddatblygiad proffesiynol

Mae cyfuniad o hyfforddiant mewnol a phwyslais ar hunanarfarnu yn creu cyfleoedd ar gyfer dysgu archwiliadol a gwelliant ysgol parhaus yn Ysgol Gynradd Llandyfái. Darllen mwy >

Dosbarthu cyfrifoldebau staff yn effeithiol i hyrwyddo dysgu proffesiynol a chyfrifoldeb ar y cyd

Yn Ysgol Comins Coch, mae cydweithio rhwng y staff a dosbarthu arweinyddiaeth yn meithrin diwylliant dysgu proffesiynol sydd wedi cael effaith sylweddol ar addysgu a dysgu. Darllen mwy >

Cyfleoedd dysgu proffesiynol sy’n codi safonau

Yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, mae cyfrifoldebau arwain wedi cael eu dosbarthu i lawer o staff sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at waith gwella’r ysgol. Darllen mwy >

Cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl yn fwy effeithiol

Datblygodd Ysgol Gynradd Bontnewydd raglen hyfforddi ar gyfer ei llywodraethwyr a roddodd y wybodaeth a’r medrau sydd eu hangen i gyflawni eu rôl yn well. Darllen mwy >

Annog dysgwyr annibynnol ac ymholgar yn y Cyfnod Sylfaen

Yn Ysgol Gynradd Blaengwawr, mae cynllunio cyson ar draws y Cyfnod Sylfaen yn sicrhau amgylchedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac yn darparu her i bob disgybl. Darllen mwy >

Technoleg ddigidol ym mywyd ysgol gynradd

Trwy ymgorffori technoleg ddigidol ym mywyd yr ysgol, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Cornist wedi gwella cymhwysedd digidol disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Darllen mwy >

Gwella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr drwy fonitro cynnydd

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu wedi datblygu system rheoli perfformiad i olrhain cynnydd prentisiaid, sydd wedi arwain at wella cyfraddau cadw a chyfraddau llwyddiant dysgwyr. Darllen mwy >

Three teachers discussing work

Gyrru gwelliant trwy ddatblygiad proffesiynol

Nid yn unig y mae’r rhaglen Darpar Arweinwyr yn Ysgol Gyfun Pontarddulais yn codi safonau addysgu, mae hefyd yn cyfrannu’n sylweddol at ddeilliannau gwell i ddisgyblion a gwella’r ysgol. Darllen mwy >

Athrawes a phlant wrth fwrdd

Cymorth ac datblygiad i ymarferwyr

Mae’r tîm rheoli’n deall pwysigrwydd darparu cymorth a datblygiad effeithiol i bob ymarferwr yn y lleoliad er mwyn cyflawni’r deilliannau gorau i’r plant. Darllen mwy >

Cefn Hengoed

Datblygu strategaethau newydd i wella ansawdd yr addysgu

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi datblygu dull â thair elfen o wella addysgu a dysgu. Trwy wella cynllunio gwersi, mae arfarnu addysgu a datblygiad proffesiynol staff yn gryfder gwirioneddol yn yr ysgol erbyn hyn. Darllen mwy >

Pages