Chwiliwch am arfer effeithiol

LLanfaes School Main.jpg

Creu ymwybyddiaeth o ddementia trwy ryngweithio â disgyblion ac estyn allan i’r gymuned

Er 2014, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes wedi cydweithio â chartref gofal cyfagos i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia ymhlith ei disgyblion. Mae nod yr ysgol i greu cenhedlaeth sy’n deall dementia wedi cael ei gydnabod gan sefydliadau elusennol a Llywodraeth Cymru. Darllen mwy >

Cwmaber main.jpg

Rhoi cyfle i ddisgyblion ddweud eu dweud am wella’u hysgol

Yn Ysgol Fabanod Cwmaber, mae staff yn mynd ati i hyrwyddo llais y disgyblion a gwneud penderfyniadau. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn hyder a hunan-barch disgyblion. Darllen mwy >

Fideo: Llais ac annibyniaeth disgyblion - Dysgu gweithredol a thrwy brofiad

Mae Pennod 2 y ffilm hon ar ddysgu gweithredol a thrwy brofiad yn edrych ar lais ac annibyniaeth disgyblion yn y cyfnod sylfaen. I ddysgu rhagor am yr arfer dda a nodwyd gennym, darllenwch yr adroddiad llawn. Darllen mwy >

Galluogi rhieni i gefnogi dysgu eu plant

Mae Ysgol Gynradd Talysarn wedi helpu rhieni i oresgyn rhwystrau o ran cefnogi dysgu eu plant. Mae prosiect arall wedi datblygu medrau dwyieithog disgyblion a’u rhieni. Darllen mwy >

Dull ataliol o gefnogi lles

Mae Ysgol Rougemont wedi mabwysiadu dull ysgol gyfan o gefnogi gwydnwch a lles. Mae’r mentrau wedi galluogi disgyblion i ffynnu yn eu datblygiad academaidd, cymdeithasol ac emosiynol. Darllen mwy >

Effaith ymyriadau ar ddatblygiad cyfathrebu a datblygiad emosiynol ac ymddygiadol disgyblion

Mae Ysgol Pen Coch yn defnyddio amrywiaeth o ymyriadau, gan gynnwys ystafell rithwirionedd, sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar les ac ymgysylltiad disgyblion, a’u parodrwydd i ddysgu. Darllen mwy >

Amgylchedd dysgu ysbrydoledig ar gyfer cyflwyno addysg y Cyfnod Sylfaen

Ym meithrinfa ddydd Poppies Day Nursery, mae’r amgylcheddau dysgu dan do ac awyr agored yn rhoi cyfleoedd cyffrous i blant ddatblygu medrau pwysig. Darllen mwy >

Darparu cymorth emosiynol i wella ymddygiad a lles disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Danescourt, mae staff yn cynorthwyo disgyblion i reoli emosiynau anodd a sefyllfaoedd heriol trwy ystod o strategaethau ymdopi. Mae’r ysgol wedi datblygu system rheoli ymddygiad hefyd sy’n helpu disgyblion i newid eu hymddygiad cyn i bethau fynd yn rhy ddifrifol. Darllen mwy >

Gwella deilliannau i ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg y Castell wedi defnyddio arbenigedd partneriaid strategol i gyflwyno ymyriadau sydd wedi lleihau’r bwlch cyflawniad a lles rhwng disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’u cymheiriaid. Darllen mwy >

Amgylchedd ysgol sydd o fudd i les disgyblion

Mae Ysgol Llandrillo Yn Rhos wedi datblygu amrywiaeth o fentrau i wella lles disgyblion. Mae’r rhain yn cynnwys defnyddio ystafell ddosbarth awyr agored Ysgol Goedwig a chanolfan ddysgu gymunedol. Darllen mwy >

Pages