Chwiliwch am arfer effeithiol

Cwricwlwm seiliedig ar fedrau, gyda mwy o gyd-destunau lleol

Mae Ysgol Gynradd Kitchener wedi addasu ei gwricwlwm i ganolbwyntio’n fwy ar yr hyn mae disgyblion eisiau ei ddysgu, gan ddefnyddio cyd-destunau mwy lleol ar gyfer dysgu. Rhoddwyd amserlen hyblyg ar brawf, i alluogi archwilio meysydd yn fanylach a chynnig mwy o her. Mae sesiynau rheolaidd gyda rhieni hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

laptop

Paru’r cwricwlwm i Gymru â gwerthoedd ysgolion a dyheadau athrawon

Roedd rhoi’r ‘wawffactor’ mewn dysgu yn golygu bod Ysgol Gynradd Llanisien Fach yn annog staff i gymryd risgiau er mwyn datblygu cwricwlwm cyfoethog a chreadigol. Mae’r ysgol eisoes wedi derbyn diwygio ac mae’n hyrwyddo’r gred fod unrhyw beth yn bosibl. Mae’r astudiaeth achos hon yn portreadu datblygiad cwricwlwm yr ysgol o safbwynt ei chynnydd wrth hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

lady and child

Mae hyrwyddo rhieni fel partneriaid yn cefnogi gwelliant ysgol

Mae bore coffi hamddenol rhwng rhieni ac uwch arweinwyr yn un yn unig o blith y strategaethau niferus a fabwysiadwyd gan Ysgol Gynradd Trelewis fel rhan o’i hymgais i ymgysylltu â rhieni. Mae ymglymiad ehangach rhanddeiliaid wedi arwain at ddarlun mwy trylwyr a chywir o berfformiad yr ysgol ei hun. Darllen mwy >

arty collage

Datblygu systemau ysgol gyfan i ysgogi gwelliant cyflym

Mae Ysgol Gymunedol Heolgerrig wedi gwella safonau mewn darllen a phresenoldeb yn ogystal â sicrhau gwelliannau trwy hunanarfarnu gonest a chywir. O ganlyniad i’w thaith i wella, mae’r ysgol wedi dod allan o’r categori mesurau arbennig erbyn hyn ac mae’n perfformio uwchlaw’r cyfartaledd mewn sawl maes. Darllen mwy >

school hall

Creu ysgol feithringar trwy ymagwedd gynhwysol at les

Mae ymagwedd gadarnhaol Ysgol Gynradd Tregatwg at les wedi creu cymuned feithringar lle mae disgyblion yn barod i ddysgu. Darllen mwy >

Galluogi rhieni i gefnogi dysgu eu plant

Mae Ysgol Gynradd Talysarn wedi helpu rhieni i oresgyn rhwystrau o ran cefnogi dysgu eu plant. Mae prosiect arall wedi datblygu medrau dwyieithog disgyblion a’u rhieni. Darllen mwy >

Meithrin partneriaethau effeithiol i wella deilliannau dysgu a lles

Mae Ysgol Gynradd Llanandras wedi meithrin partneriaethau effeithiol â sefydliadau, gan gynnwys cyngor y dref, yr ysgol uwchradd leol a Chymdeithas Alzheimer. Darllen mwy >

St Helens

Ymgysylltu â rhieni i wella presenoldeb disgyblion

Trwy gyfuniad o ddosbarthiadau ar ôl ysgol i ddisgyblion ac ymgysylltu ehangach â theuluoedd, mae staff yn Ysgol Gynradd San Helen wedi gostwng lefel absenoldeb disgyblion ac wedi creu amgylchedd dysgu cynhwysol. Darllen mwy >

Family learning

Dysgu teuluol

Fe wnaeth Miskin Primary School, Rhondda Cynon Taf, ganolbwyntio ar wella lles disgyblion trwy gynnwys rhieni mewn dysgu. Cyflwynodd yr ysgol ystod o weithgareddau a mentrau gyda phartneriaid i sicrhau mai’r teulu yw canolbwynt y dysgu ac mae wedi llwyddo i wella ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion a rhieni. Darllen mwy >

Parents take an active part in school life

Rhieni yn chwarae rhan weithgar ym mywyd yr ysgol

Fe wnaeth St David's C.I.W. Primary School, Caerdydd, nodi pwysigrwydd cynnwys rhieni wrth gefnogi dysgu’r plant. Mae’r ysgol wedi gweithio’n galed i roi strwythur ar waith sy’n cynnwys rhieni yn llawn ym mywyd yr ysgol, gan gynnwys cyflwyno cyngor rhieni a gweithdai rhieni. Darllen mwy >

Pages