Chwiliwch am arfer effeithiol

children painting

Cynorthwyo disgyblion y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt, er mwyn eu helpu i integreiddio

Mae Ysgol Westbourne yn asesu gallu ieithyddol disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Caiff disgyblion gyfle i fynychu ysgol haf cyn dechrau hefyd. Mae athrawon yn hyrwyddo lefelau uchel o gynhwysiant disgyblion ac yn annog cyfranogiad mewn gweithgareddau, fel gwasanaethau, digwyddiadau elusennol, diwrnodau rhyngwladol a gwersi siarad cyhoeddus. Darllen mwy >

activities

Cynllunio a monitro hynod effeithiol

Tagiau: CynllunioAsesu

Caiff gweithgareddau dan do ac awyr agored, wedi’u cynllunio’n dda, eu defnyddio i wella medrau craidd disgyblion ym meithrinfa Martine’s Childcare. Mae athrawon yn cofnodi dilyniant disgyblion ar ddyfeisiau llaw yn syth, gan amlygu cyfleoedd i ddatblygu medrau plant. Caiff medrau llythrennedd a rhifedd eu datblygu trwy weithgareddau datrys problemau diddorol a thasgau difyr ar themâu. Darllen mwy >

Creadigrwydd wrth gofnodi asesiadau disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Radnor Valley, mae creadigrwydd athrawon o ran y cwricwlwm yn ymestyn i’r ffordd y caiff asesiadau disgyblion eu recordio. Mae disgyblion yn dewis eu meini prawf llwyddiant heriol ar gyfer pob gweithgaredd ac mae athrawon yn arfarnu lle y mae disgyblion ar “gynllun hedfan” eu taith wella. Mae’r astudiaeth achos hon yn cynrychioli datblygiad cwricwlwm yr ysgol yn gysylltiedig â’i chynnydd o ran hunanarfarnu, a chynllunio a pharatoi. Darllen mwy >

boy and girl

Elwa ar ddiddordebau plant i ysbrydoli datblygiad mathemategol

Mae ymarferwyr yng Nghylch Meithrin Cefneithin, Gorslas wedi creu amgylchedd dysgu difyr ar gyfer datblygiad mathemategol trwy ddarparu gweithgareddau sy’n seiliedig ar gelf a thechnoleg o amgylch diddordebau plant. Darllen mwy >

Annog dysgwyr annibynnol

Yn Ysgol Gymunedol Doc Penfro, cyflwynwyd nifer o strategaethau sy’n annog disgyblion i fod yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain ac asesu eu gwaith eu hunain yn fwy galluog. Darllen mwy >

 Pensiliau lliw

Asesu dysgu plant fel bod addysgu'n fwy effeithiol

Mae staff ym meithrinfa Sunshines Pre-School yb asesu pob agwedd ar ddysgi plant un ofalus i sichrau eu bod yn gwneud cynnydd da ym mhob maes. Darllen mwy >

Whole-school tracking system helps to raise standards

System olrhain ysgol gyfan yn helpu i godi safonau

Nododd Ysgol y Moelwyn, Gwynedd, fod angen sefydlu system olrhain drylwyr a gweithdrefn benodol ar gyfer ymyrraeth ddilynol er mwyn gwella cyflawniad. Rhoddodd yr ysgol system newydd ar waith yn llwyddiannus, datblygodd ffyrdd o gefnogi’r disgyblion hynny y nodwyd bod angen help arnynt a chodwyd lefelau cyrhaeddiad. Darllen mwy >