Chwiliwch am arfer effeithiol

ICT skills

Defnyddio technoleg a datblygu medrau TGCh disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Tre Ioan yn cefnogi medrau digidol ei disgyblion trwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnoleg a’u harwain nhw i ddefnyddio adnoddau ar-lein. Yn rhan o hyn, mae disgyblion yn datblygu’u cymhwysedd digidol mewn gwersi ac yn cydweithio i ysgrifennu erthyglau ar gyfer blog dysgu ar-lein yr ysgol. Yna, mae disgyblion yn rhannu’u gwaith gyda gweddill yr ysgol, rhieni a llywodraethwyr. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol hefyd ar wella medrau llythrennedd a rhifedd a gwella hyder disgyblion. Darllen mwy >

ICT

Plethu technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn ddi-dor i bob gwers

Mae athrawon yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern yn hyfforddi i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r datblygiadau digidol diweddaraf i gynorthwyo disgyblion i ddefnyddio TGCh. Ar bob cyfle, mae dyfeisiau digidol yn cael eu defnyddio ar draws gwersi i ddatblygu gwybodaeth disgyblion. Mae hyn wedi arwain at safonau gwell ac mae athrawon yn rhannu’u harfer dda yn hyderus gydag ysgolion eraill. Darllen mwy >

children play

Darpariaeth effeithiol i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Ysgol Heulfan wedi ailasesu darpariaeth i gynorthwyo anghenion dysgu ei disgyblion. Trwy gynlluniau datblygu unigol a sefydlu meysydd datblygu allweddol, mae disgyblion wedi canolbwyntio ar fedrau meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif mewn tasgau dyddiol. Mae dysgu ar y cyd wedi datblygu medrau personol a chymdeithasol disgyblion. Mae prosiectau ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned hefyd wedi gwella medrau bywyd go iawn disgyblion. Darllen mwy >

Defnyddio asesu ar gyfer dysgu i gau bylchau yn nysgu’r disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Parc Hendredenny, mae’r holl staff yn defnyddio technegau asesu ar gyfer dysgu i nodi bylchau yn nysgu’r disgyblion. Defnyddir ymyriadau targedig yn ddi-oed i helpu cau’r bylchau. Darllen mwy >

Themâu trawsgwricwlaidd sy’n datblygu medrau allweddol disgyblion

Mae Ysgol Gynradd Ty’n y Wern wedi cyflwyno themâu trawsgwricwlaidd diddorol, fel gŵyl gelf flynyddol a phrosiectau ar dreftadaeth Cymru. Mae’r rhain yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu’u medrau llythrennedd, rhifedd a TGCh. Darllen mwy >

Coleg wedi’i alluogi’n ddigidol

Mae gan Goleg Cambria ymrwymiad cryf i ddefnyddio technoleg i ddatblygu cyfleoedd dysgu arloesol, amgylcheddau dysgu hyblyg ac arferion busnes effeithiol. Darllen mwy >

Sharing learning through social media

Rhannu dysgu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Mae ysgol feithrin Cogan Nursery School wedi cofleidio technoleg i ennyn diddordeb rhieni/gofalwyr a disgyblion ym mywyd yr ysgol. Maent yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, fideo, gwefan a blog i rannu dysgu’r plant â’r gymuned ehangach. Mae medrau’r plant mewn TGCh wedi gwella’n sylweddol, ynghyd â’u darllen a’u llefaredd. Darllen mwy >

Technology plays a significant role in helping pupils to achieve their potential

Mae technoleg yn chwarae rhan sylweddol mewn helpu disgyblion gyflawni’u potensial

Mae Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn, Caerdydd, wedi buddsoddi mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu newydd i helpu gwella medrau cyfathrebu’r disgyblion a chwalu rhwystrau rhag dysgu. Darllen mwy >

Ysgol y Graig - Apps image

Defnyddio “ap” i annog annibyniaeth mewn dysgu

Mae Ysgol Gynradd y Graig yn defnyddio ‘ap’ digidol i roi cynnig ar ffyrdd newydd o ddysgu. Mae athrawon yn recordio oedolion yn adrodd storïau ac mae disgyblion yn defnyddio’r offeryn i amlygu meini prawf llwyddiant ar gyfer gwahanol fathau o ysgrifennu. Maent yn gwrando ar eraill ac yn eu harsylwi, yn dadansoddi testun, yn cofnodi eu harfarniadau eu hunain ac yn adolygu eu gwaith, gan ddatblygu eu hannibyniaeth mewn dysgu. Darllen mwy >