Chwiliwch am arfer effeithiol

Cyfleoedd dysgu proffesiynol sy’n codi safonau

Yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin, mae cyfrifoldebau arwain wedi cael eu dosbarthu i lawer o staff sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at waith gwella’r ysgol. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer dysgu awyr agored o ansawdd da

Mae arweinyddiaeth strategol yn Gofal Plant Gogerddan wedi ymgorffori dysgu awyr agored yn narpariaeth y feithrinfa. O ganlyniad, bu gwelliannau yn hyder a datblygiad iaith y plant. Darllen mwy >

Cynorthwyo disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu i wella llefaredd a lles

Yn Ysgol Gynradd Malpas Court, mae staff wedi datblygu strategaethau i gynorthwyo plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. O ganlyniad, mae disgyblion yn dangos deilliannau da mewn llefaredd ac wedi dod yn fwy gwydn, dyfeisgar a myfyriol. Darllen mwy >

Adborth effeithiol i gynorthwyo dysgwyr annibynnol

Mae Ysgol Gynradd Palmerston wedi datblygu dull asesu ar gyfer dysgu sy’n sicrhau bod disgyblion yn gweithredu yn unol â’r adborth a gânt. Darllen mwy >

Creating a learning culture

Creu diwylliant dysgu

Caiff athrawon yn High Cross Primary School, Casnewydd, eu hannog i ddefnyddio datblygiad proffesiynol i wella ansawdd y dysgu ar gyfer disgyblion. Mae’r ysgol wedi gweithio’n galed i sefydlu diwylliant dysgu ymhlith staff. Rhoddir cyfle i athrawon ehangu eu dealltwriaeth, rhannu gwybodaeth a mireinio prosesau o ganlyniad i ddysgu. Darllen mwy >

Making literacy and numeracy a priority

Gwneud llythrennedd a rhifedd yn flaenoriaeth

Mae Eveswell Primary School, Casnewydd, wedi gweithio’n galed i godi safonau llythrennedd a rhifedd disgyblion. Caiff athrawon hyfforddiant ar sut i roi’r fframweithiau llythrennedd a rhifedd cenedlaethol ar waith yn llwyddiannus. Bydd y staff yn adolygu’r holl gynlluniau gwaith i sicrhau ymdrin yn llawn â’r fframwaith ac i sicrhau dilyniant i ddisgyblion. Darllen mwy >