Chwiliwch am arfer effeithiol

Lansdowne CS Main.jpg

Gwella ymgysylltu â theuluoedd i ddatblygu lles disgyblion yng nghymuned yr ysgol

Mae Ysgol Gynradd Lansdowne wedi cynyddu ei hymgysylltiad â rhieni yn llwyddiannus trwy weithdai, grwpiau, polisi drws agored a hyd yn oed siop goffi. Mae hyn wedi helpu datblygu perthnasoedd effeithiol gyda theuluoedd disgyblion ac mae’n darparu cyfleoedd ymyrraeth gynnar pan fydd materion yn codi. Darllen mwy >

LLanfaes School Main.jpg

Creu ymwybyddiaeth o ddementia trwy ryngweithio â disgyblion ac estyn allan i’r gymuned

Er 2014, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfaes wedi cydweithio â chartref gofal cyfagos i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia ymhlith ei disgyblion. Mae nod yr ysgol i greu cenhedlaeth sy’n deall dementia wedi cael ei gydnabod gan sefydliadau elusennol a Llywodraeth Cymru. Darllen mwy >

Cynllunio ar gyfer dysgu awyr agored o ansawdd da

Mae arweinyddiaeth strategol yn Gofal Plant Gogerddan wedi ymgorffori dysgu awyr agored yn narpariaeth y feithrinfa. O ganlyniad, bu gwelliannau yn hyder a datblygiad iaith y plant. Darllen mwy >

Meithrin partneriaethau effeithiol i wella deilliannau dysgu a lles

Mae Ysgol Gynradd Llanandras wedi meithrin partneriaethau effeithiol â sefydliadau, gan gynnwys cyngor y dref, yr ysgol uwchradd leol a Chymdeithas Alzheimer. Darllen mwy >

Partneriaethau effeithiol sy’n hoelio sylw plant ac yn cyfoethogi’r cwricwlwm

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville wedi datblygu partneriaethau â mudiadau cymunedol a busnesau lleol i gynnig amrywiaeth o weithgareddau sy’n cyfoethogi’r cwricwlwm ac yn cynyddu dyheadau disgyblion a rhieni. Darllen mwy >

Technoleg ddigidol ym mywyd ysgol gynradd

Trwy ymgorffori technoleg ddigidol ym mywyd yr ysgol, mae Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Cornist wedi gwella cymhwysedd digidol disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Darllen mwy >

Woman and child reading  together

Gwneud teuluoedd yn bartneriaid mewn dysgu

Mae Ysgol Gynradd Bracla yn gwneud teuluoedd yn rhan allweddol o’r broses ddysgu, gan arwain at safonau gwell mewn llythrennedd, rhifedd a phresenoldeb ar draws yr ysgol. Darllen mwy >

Group of children sitting on floor

Gwella lles a safonau cyrhaeddiad

Mae Ysgol Bryn Deva yn canolbwyntio’n gryf ar gynyddu cyfleoedd disgyblion mewn bywyd trwy wella’u lles a’u safonau cyrhaeddiad - ac mae ei rhaglenni’n cael effaith gadarnhaol. Darllen mwy >

Group of children listening to story telling

Meithrin partneriaethau â theuluoedd

Mae cymorth, gofal ac arweiniad i deuluoedd yn rhan allweddol o’r ethos yn Ysgol Maesglas – gydag effaith gadarnhaol ar bresenoldeb, lles a chyfranogi’n weithgar mewn dysgu. Darllen mwy >

Four adult learners at a table

Cefnogi dysgu a chaffael medrau gan oedolion

Mae dysgu cymunedol ‘Launch’ yn helpu pobl leol ym Monkton i ennill yr hyder a’r medrau i ddod o hyd i waith. Darllen mwy >

Pages